Eurobarometr - Polityka edukacyjna, szkolenia i uznawalność kwalifikacji

Raport prezentuje postawy obywateli UE wobec polityki edukacyjnej w ich krajach, a także ich poglądy na temat najważniejszych aspektów kształcenia. W publikacji poruszono również kwestię uznawalności kwalifikacji za granicą. Zbadano też poziom świadomości obywateli UE na temat sposobów dokumentowania umiejętności i kwalifikacji oraz korzystania z usług doradztwa zawodowego.

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_417_en.pdf

Wydawca

    European Commission
    Rue de la Loi 200
    1040 Bruxelles
    http://www.europioneers.eu/contact-us
    Strona www