Regiony Europy 2014 - raport

W publikacji zebrano dane statystyczne dotyczące różnych dziedzin życia i funkcjonowania gospodarki. Ich porównanie daje pełniejszy obraz sytuacji w poszczególnych regionach niż dane gromadzone na poziomie krajowym. Lektura Rocznika pozwala też lepiej zrozumieć zróżnicowanie regionów Europy.

Publikacja obejmuje dane dotyczące 272 regionów na poziomie NUTS 2 (w tej grupie są polskie województwa) oraz cząstkowe dane dotyczące 1315 regionów na poziomie NUTS 3 (w naszym kraju są to grupy powiatów). Uwzględniono także – w miarę możliwości – regiony krajów EFTA oraz państw kandydujących. Raport zawiera też informacje pozwalające ocenić poziom życia Europejczyków w miastach i metropoliach.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Eurostat_regional_yearbook

Wydawca

Eurostat
Joseph Bech building
5, Rue Alphonse Weicker
2721 Luxembourg
+352 4301 36789
Strona www