Raport nt. szkolnictwa obowiązkowego w Europie (2013/14)

Przegląd porównawczy prezentuje wnioski wynikające z analizy czasu, jaki kraje przeznaczają na nauczanie poszczególnych przedmiotów w szkolnictwie obowiązkowym.

Przegląd krajowy zawiera dane dotyczące liczby godzin nauczania poszczególnych przedmiotów w roku szkolnym 2013/14 na poziomie szkolnictwa obowiązkowego w 32 krajach wchodzących w skład sieci Eurydice.

http://eurydice.org.pl/publikacja/czas-przeznaczony-na-nauczanie-poszczegolnych-przedmiotow-w-szkolnictwie-obowiazkowym-w-europie-201314/