Erasmus+ Kształcenie zawodowe - Wyjazdy kadry: nauczanie i szkolenia

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dofinansowanie wyjazdów kadry placówek kształcenia zawodowego na  staż i praktyki zawodowe lub prowadzenie kursów i szkoleń w partnerskiej organizacji za granicą.

Dofinansowanie przyznawane jest w ramach zaplanowanego na lata 2014-2020, unijnego programu Erasmus+: Kształcenie i szkolenia zawodowe – Akcja 1 „Mobilnośd edukacyjna”.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport.  Akcji   Wsparcie wyjazdów  kadry placówek kształcenia zawodowego ma na celu  podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie.

Działania wspierane w ramach programu
• Praktyki zawodowe i staże typu job shadowing w instytucjach szkolenia zawodowego dla kadry odpowiedzialnej za kształcenie i szkolenie zawodowe
• Prowadzenie kursów i szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich (np. uczenie w  szkole zawodowej zagranicą).

Uczestnicy
• Nauczyciele, trenerzy, doradcy zawodowi i inni pracownicy  organizacji  działających w obszarze kształcenia zawodowego 
• Pracownicy przedsiębiorstw, sektora publicznego na stanowiskach szkoleniowych i trenerskich.

Wyjazdy kadry odbywają się w ramach współpracy organizacji wysyłającej i przyjmującej z co najmniej dwóch krajów.

Rekrutacja uczestników
Uczestników rekrutuje organizacja kształcenia i szkolenia zawodowego bądź koordynator konsorcjum z kraju uczestniczącego w programie. Na konsorcjum składają się minimum 3 organizacje kształcenia zawodowego.

Miejsce odbywania praktyk, staży, kursów i szkoleń
• publiczne (także społeczne) i prywatne, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa
• instytucje publiczne działające na poziomie lokalnym regionalnym lub krajowym
• izby przemysłowo-handlowe, związki zawodowe, związki rzemiosła
• instytuty badawcze
• placówki kształcenia zawodowego, instytuty, centra edukacyjne
• organizacje non-profit, stowarzyszenia, fundacje
• instytucje i organizacje świadczące usługi w obszarze informacji i doradztwa zawodowego.

Długość projektu
Czas trwania wyjazdu: od dwóch dni do dwóch miesięcy (nie wliczając czasu podróży). Czas trwania projektu: rok lub dwa lata.

Dofinansowanie
– koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od dystansu;
– koszty organizacyjne, w skład których może również wchodzić przygotowanie pedagogiczne, kulturowe, językowe (ryczałt na jednego uczestnika, w zależności od liczby uczestników);
– wsparcie indywidualne (ryczałt, w zależności od kraju i długości pobytu);
– wsparcie finansowe może również pokrywać koszty dodatkowe związane z udziałem osób niepełnosprawnych – 100% uprawnionych kosztów.

Państwa uczestniczące w programie
• 28 krajów członkowskich UE
• Kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia
• Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia
• Serbia

Uwaga: wnioski o granty mogą składać tylko organizacje, instytucje, placówki edukacyjne, przedsiębiorstwa itp. Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu.

Termin składania wniosków:
Przedłużony do 12 lutego 2019 roku, do godz. 12:00 czasu brukselskiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej, na polskiej stronie programu oraz w przewodniku po programie.

Przed złożeniem wniosku
Wszystkie organizacje aplikujące do programu Erasmus+ muszą się zarejestrować w systemie EU_LOGIN oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility) aby otrzymać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code). Więcej informacji.

Fundator

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+email: kontakt@frse.org.plwww: http://www.frse.org.pl/Al. Jerozolimskie 142a02-305 Warszawatel.: +48 22 46 31 000

Koordynator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824

Dokumenty kluczowe

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_pl.pdf