Akredytacja w programie Erasmus+

W sektorach: edukacja szkolna, zawodowa i osób dorosłych oraz sektorze Młodzież


Certyfikat przyznany organizacjom i instytucjom umożliwiający realizację projektów długoterminowych i gwarantujący ich wysoką jakość w ramach programu Erasmus+.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Przyznanie akredytacji w programie Erasmus+ stanowi potwierdzenie, że organizacje czy instytucje stworzyły plan realizacji wysokiej jakości działań w ramach projektów. Zaplanowanie niezbędnych dla realizacji projektu elementów stanowi kluczowy element wniosku o akredytację. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o indywidualną akredytację lub dla koordynatorów konsorcjów realizujących projekty mobilności.

Co daje posiadanie akredytacji
Wnioskodawcy, którzy posiadają akredytację w programie Erasmus+, zyskują dostęp do realizacji projektów długoterminowych, a także uproszczony dostęp do możliwości finansowania projektów w ramach akcji 1 w swojej dziedzinie. W konkursach składają tylko uproszczone wnioski budżetowe. Terminy ogłaszane będą przez agencje narodowe. W skróconych wnioskach organizacje określą rodzaj i ilość planowanych działań przez najbliższe 15 miesięcy. Na tej podstawie Narodowa Agencja wyliczy dofinansowanie i zostanie podpisana umowa finansowa.

Akredytacja a działania krótkoterminowe:
Organizacje niedoświadczone, te, które po raz pierwszy i na próbę chciałyby organizować zagraniczne działania mobilnościowe lub też organizacje, które pomimo doświadczenia chciałyby zrealizować na początek jednorazową inicjatywę mają do dyspozycji w ramach programu Erasmus możliwość realizacji tzw. projektów krótkoterminowych. Liczba projektów krótkoterminowych realizowanych przez jedną organizację będzie jednak ograniczona.

Kolejne działania mobilnościowe w ramach programu można będzie organizować jedynie na podstawie przyznanej Akredytacji. Oznacza to, że wszystkie organizacje, które zamierzają realizować działania mobilnościowe w dłuższej perspektywie (lub: o charakterze stałym i długofalowym) powinny ubiegać się o Akredytację.

Kto może złożyć wniosek o akredytację

 • szkoły zapewniające kształcenie ogólne na poziomie przedszkolnym, podstawowym lub średnim,
 • organizacje zapewniające podstawowe lub ustawiczne kształcenie i szkolenie zawodowe,
 • organizacje zapewniające formalne, pozaformalne i nieformalne kształcenie dorosłych,
 • lokalne i regionalne organy publiczne,
 • przedsiębiorstwa i inne organizacje publiczne lub prywatne zajmujące się organizacją szkoleń, ich prowadzeniem lub w inny sposób pracą z osobami uczącymi się i uczniami zawodu w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Zasady formalne

 • wnioski należy składać do agencji narodowej kraju, w którym organizacja składająca wniosek ma siedzibę,
 • organizacja może złożyć jeden wniosek o akredytację w danym sektorze: kształcenie dorosłych, kształcenie i szkolenie zawodowe i edukacja szkolna,
 • wnioskodawcy mogą składać wnioski w charakterze organizacji indywidualnej lub jako koordynator konsorcjum realizującego projekty mobilności (konsorcjum realizujące projekty mobilności jest grupą organizacji z tego samego kraju realizującą działania w zakresie mobilności w ramach wspólnego planu),
 • akredytacja może być przyznana na cały okres programowania do 2027 r. (plan działań jest okresowo aktualizowany),
 • o akredytację mogą ubiegać się nawet całkowici nowicjusze, ponieważ dotychczasowe doświadczenie w programie Erasmus+ nie jest wymagane,
 • konieczne jest posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w realizacji działań w danym obszarze,
 • wnioskodawcy muszą mieć wystarczające zdolności finansowe i kadrowe, aby zrealizować proponowany plan Erasmus.

Kryteria przyznania akredytacji
Wnioski będą ocenione oddzielnie w obszarze edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych. Jakość wniosków zostanie oceniona przez przyznanie punktów z łącznej liczby 100 punktów na podstawie kryteriów i ich znaczenia.
Aby wnioski mogły zostać rozpatrzone pozytywnie, muszą przejść następujące progi:

 • co najmniej 70 z łącznej liczby 100 punktów,
 • co najmniej połowa maksymalnych punktów w każdej z kategorii kryteriów udzielenia akredytacji.

Kryteria oceny wniosku o akredytację w sektorach: edukacja szkolna, zawodowa i osób dorosłych

 • cele (40 punktów),
 • zarządzanie (30 punktów),
 • działania (20 punktów),
 • istotność (10 punktów).

Kryteria oceny wniosku o akredytację w sektorze Młodzież:

 • rozwój strategiczny (40 punktów),
 • jakość zarządzania i koordynacji (40 punktów),
 • istotność (20 punktów).

Okres ważności
Akredytacja w programie Erasmus jest przyznawana na okres od 2021 r. do 2027 r.

W przypadku stałego nieprzestrzegania instrukcji i terminów agencji narodowej, bardzo słabych wyników lub powtarzającego się lub poważnego naruszenia przepisów programu (w tym w innym działaniu), agencja narodowa może cofnąć akredytację. 

Agencja narodowa lub akredytowana organizacja może jednostronnie cofnąć akredytację, jeżeli w okresie co najmniej trzech lat nie złożono żadnych wniosków o finansowanie na podstawie tej akredytacji.
Organizacje, które uzyskały już akredytację w programie Erasmus, mogą otrzymać znak doskonałości jako wyróżnienie ich dotychczasowej pracy i zaangażowania na rzecz jakości.

Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja uczelni w systemie EU_LOGIN.

Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF).  Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Cały proces wyjaśniony jest tutaj. Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+

Strona internetowa programu Erasmus+

#akredytacja #certyfikat #jakość

stopka strony