O nas

Dołącz do sieci

Myśl globalnie, działaj lokalnie – takim hasłem kierujemy się tworząc sieć Eurodesk Polska. Należy do niej kilkadziesiąt organizacji i instytucji z całej Polski. Wszystkie prowadzą działalność informacyjną lub młodzieżową - niekomercyjną. Na jakich zasadach współpracujemy? Co oferujemy? Czego oczekujemy? Jak się do nas przyłączyć?


Sieć Eurodesk Polska działa na dwóch poziomach – regionalnym i lokalnym. W większych miastach działają punkty regionalne, w mniejszych – lokalne. Decyzję o przyjęciu organizacji/instytucji do Eurodesk Polska podejmuje Krajowe Biuro na podstawie informacji zawartych w ankietach aplikacyjnych nadesłanych przez podmioty zainteresowane przystąpieniem do sieci.

Krajowe Biuro Eurodesk Polska koordynuje działalność sieci, wspiera należące niej organizacje i instytucje organizacyjnie i merytorycznie. Przekazuje know-how i umożliwia wymianę doświadczeń między podmiotami należącymi do sieci. W zamian od członków sieci oczekujemy korzystania z oferty  Krajowego Biura, dostępności dla osób zainteresowanych usługami sieci w wyznaczonych dziedzinach, sporządzania rocznych sprawozdań oraz uczestnictwa w spotkaniach sieci Eurodesk Polska.

Organizacjom i instytucjom działającym w sieci Krajowe Biuro Eurodesk Polska oferuje:

 1. Dostęp do internetowych narzędzi Eurodesku:
  • intranetu służącego do komunikowania się między konsultantami Eurodesku z Polski i Europy,
  • baz danych oraz zaawansowanych narzędzi służących do wyszukiwania ich zawartości (programów grantowych, organizacji, źródeł informacji),
  • narzędzi, zasobów informacyjnych i know-how Eurodesku, takich jak archiwum odpowiedzi na pytania, gry edukacyjne, biblioteka dobrych praktyk, scenariusze lekcji i warsztatów dla młodzieży,
  • narzędzi służących do rozpowszechniania informacji oraz rejestrowania i raportowania działalności informacyjnej.
 2. Nieodpłatne szkolenie z obejmujące takie zagadnienia jak polityka młodzieżowa Unii Europejskiej, międzynarodowe i krajowe programy grantowe, zarządzanie informacją, udzielanie informacji z wykorzystaniem narzędzi Eurodesku, współpraca w sieci, program Erasmus+
 3. Możliwość uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez krajowe i europejskie biuro Eurodesku oraz organizacje partnerskie.
 4. Licencję na prowadzenie eurolekcji, warsztatów i gier opracowanych przez Eurodesk Polska (po odbyciu szkolenia).
 5. Możliwość uczestnictwa w sieciowych – krajowych i europejskich – projektach informacyjnych Eurodesku.
 6. Możliwość współdecydowania o zawartości i działaniach promocyjnych Europejskiego Portalu Młodzieżowego.
 7. Możliwość bezpłatnego i skutecznego rozpowszechniania informacji dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.
 8. Publikacje i materiały promocyjne Eurodesk Polska i organizacji współpracujących z Eurodeskiem.
 9. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów informacyjnych realizowanych z innymi organizacjami należącymi do sieci Eurodesk Polska.

Uwaga: współpraca w ramach Eurodesku - co do zasady - ma charakter bezgotówkowyOrganizacje należące do sieci Eurodesk Polska nie otrzymują żadnych środków finansowych.

Ze wszystkimi organizacjami należącymi do sieci Krajowe Biuro Eurodesk Polska zawiera pisemne porozumienie o współpracy. Przedstawiciele organizacji i instytucji, które spełniają kryteria stawiane przed kandydatami na punkty Eurodesk Polska i zaakceptują zasady współpracy opisane w porozumieniu, zapraszani są na szkolenie wprowadzające. Udział w tym szkoleniu jest faktycznym początkiem współpracy w ramach sieci Eurodesk Polska.

Aplikacje przesłane przez organizacje i instytucje zainteresowane członkostwem w sieci Eurodesk Polska rozpatrywane są na kilka tygodni przed szkoleniami wprowadzającymi. Szkolenia takie odbywają się raz lub dwa razy do roku – zazwyczaj późną wiosną i wczesną jesienią. Informacja zwrotna do wszystkich organizacji, które przesłały swoje aplikacje przekazywana jest na ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Najbliższe szkolenie dla przedstawicieli organizacji przystępujących do sieci planowane jest ma połowę maja 2021 r.  

Wyślij zgłoszenie


#sieć   #eurodesk