Dołącz do sieci

Do sieci Eurodesk Polska należy kilkadziesiąt organizacji, instytucji, placówek edukacyjnych i osób z całej Polski. Wspólnie informujemy młodzież o możliwościach rozwoju, wyjazdach za granicę, ofercie Unii Europejskiej. Zachęcamy do aktywności, mobilności i współpracy międzynarodowej. Inspirujemy, przekonujemy, motywujemy. Chcesz się do nas przyłączyć? Zapraszamy!

Działalność sieci Eurodesk Polska koordynuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Naszych członków wspieramy przede wszystkim organizacyjnie i merytorycznie. Oferujemy szkolenia, nowoczesne narzędzia, unikalne know-how, publikacje, materiały promocyjne, dostęp do wartościowych zasobów informacyjnych, a także przestrzeń umożliwiającą wymianę doświadczeń i współpracę z organizacjami oraz ekspertami z Polski i z zagranicy. Od członków sieci oczekujemy korzystania z oferty Krajowego Biura, dostępności dla osób zainteresowanych usługami sieci, uczestnictwa w spotkaniach i szkoleniach oraz przekazywania informacji na temat działań prowadzonych pod szyldem Eurodesk Polska.
 

Nasza oferta

Organizacjom i instytucjom działającym w sieci Krajowe Biuro Eurodesk Polska oferuje
 1. Dostęp do internetowych narzędzi Eurodesku:
  • intranetu służącego do komunikowania się między konsultantami Eurodesku z Polski i Europy,
  • baz danych oraz zaawansowanych narzędzi służących do wyszukiwania ich zawartości (programów grantowych, organizacji, źródeł informacji),
  • narzędzi, zasobów informacyjnych i know-how Eurodesku, takich jak archiwum odpowiedzi na pytania, gry edukacyjne online i offline, biblioteka dobrych praktyk, scenariusze lekcji i warsztatów dla młodzieży,
  • narzędzi służących do rozpowszechniania informacji oraz rejestrowania i raportowania działalności informacyjnej.
 2. Nieodpłatne szkolenie obejmujące takie zagadnienia jak polityka młodzieżowa Unii Europejskiej, międzynarodowe i krajowe programy grantowe, zarządzanie informacją, odpowiadanie na pytania z wykorzystaniem narzędzi Eurodesku, współpraca w sieci, program Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.
 3. Możliwość uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez krajowe i europejskie biuro Eurodesku oraz organizacje partnerskie.
 4. Szkolenie z prowadzenia eurolekcji, warsztatów i gier opracowanych przez Krajowe Biuro Eurodesk Polska, Europejskie Biuro Eurodesku oraz organizacje należące do sieci Eurodesk Polska.
 5. Szkolenie i nieodpłatne egzemplarze gier Eurodesku (Euroszanse, Time to Move).
 6. Możliwość uczestnictwa w sieciowych – krajowych i europejskich – projektach informacyjnych.
 7. Możliwość bezpłatnego i skutecznego rozpowszechniania informacji dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.
 8. Publikacje i materiały informacyjne Eurodesk Polska i innych programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
 9. Materiały promocyjne.
 10. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów informacyjnych realizowanych wspólnie z innymi organizacjami należącymi do sieci Eurodesk Polska.

Obowiązki członków sieci

Od podmiotów i osób należących do sieci oczekujemy
 1. Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za współpracę z Eurodesk Polska
 2. Uczestnictwa w obowiązkowych dla członków sieci spotkaniach i szkoleniach, w tym:
  • jedno lub dwudniowym szkoleniu wprowadzającym,
  • dwudniowym szkoleniu z eurolekcji i gier (w przypadku Ambasadorów i Szkolnych Punktów Eurodesk Polska),
  • dwudniowym spotkaniu rocznym sieci Eurodesk Polska.
 3. Regularnego korzystania z narzędzi i zasobów Eurodesk Polska w tym, intranetu służącego do komunikowania się wszystkich członków sieci
 4. Korzystania z oferty Krajowego Biura
 5. Współpracy z innymi podmiotami należącymi do sieci Eurodesk Polska
 6. Aktywności na poziomie lokalnym, krajowym i w miarę możliwości europejskim
 7. Dbałości o wizerunek Eurodesku w środowisku lokalnym
 8. Sporządzania raz do roku krótkich sprawozdań opisowych i przekazywania do wiadomości Krajowego Biura danych statystycznych z działań prowadzonych pod szyldem Eurodesk Polska.

Uwaga: współpraca w ramach Eurodesku - co do zasady - ma charakter bezgotówkowy.  Organizacje należące do sieci Eurodesk Polska nie otrzymują od Krajowego Biura środków finansowych. 
 

Formy współpracy

Członkami sieci Eurodesk Polska mogą być wyłącznie podmioty prowadzące działalność niekomercyjną. W pierwszej kolejności do współpracy zapraszamy organizacje  młodzieżowe, instytucje działające na rzecz młodzieży, szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, nauczycieli, wykładowców, pracowników młodzieżowych, czyli podmioty i osoby, które pracują z młodzieżą i zajmują się udzielaniem informacji o charakterze młodzieżowym lub europejskim. Członkowie naszej sieci mogą mieć następujący status:   

Regionalne/Lokalne punkty Eurodesk Polska

 – działają przede wszystkim przy organizacjach młodzieżowych i instytucjach działających na rzecz młodzieży na poziomie   regionalnym i lokalnym. Pracownicy organizacji, przy których działają punkty Eurodesk Polska muszą być dostępni dla osób zainteresowanych usługami sieci przez kilkanaście godzin w tygodniu. 

Szkolne Punkty Eurodesk Polska

 – dla szkół członkostwo w naszej sieci to przede wszystkim szansa na wzmocnienie oferty edukacyjnej. Taką gwarancję dają nasze autorskie eurolekcje i gry. Deklaracja ich prowadzenia – w placówce macierzystej – jest warunkiem przystąpienia do sieci. Punkty szkolne nie muszą być świadczyć usług na rzecz osób spoza swojej placówki, działają głównie na rzecz swoich uczniów i nauczycieli. Do współpracy zapraszamy przede wszystkim szkoły ponadpodstawowe, w pierwszej kolejności te, które mają doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych i angażują młodzież w działalność pozalekcyjną (prowadzą koła europejskie, kluby Erasmusa, kluby wolontariusza, kółka ekologiczne, etc). Członkostwo w naszej sieci jest doskonałym uzupełnieniem tych aktywności.

Akademickie Punkty Eurodesk Polska

 – warunkiem współpracy z uczelniami wyższymi jest również prowadzenie naszych lekcji, warsztatów i gier, które są na tyle uniwersalne, że doskonale sprawdzają się również w przypadku studentów. Przystąpienie uczelni do sieci automatycznie wiąże się więc z udziałem w szkoleniu z prowadzenia eurodeskowych zajęć. Punkty akademickie powinny też być dostępne dla osób spoza uczelni. 

Ambasadorzy Eurodesk Polska

 – to osoby indywidualne, które - z pasją i bezinteresownie – informują młodzież o praktycznych korzyściach członkostwa Polski w Unii Europejskiej.  Głównym zadaniem Ambasadorów jest prowadzenie autorskich lekcji i warsztatów Eurodesk Polska. Przyłączając się do naszej sieci Ambasadorzy podejmują zobowiązanie, że będą prowadzić średnio trzy zajęcia w miesiącu  i regularnie przekazywać informację zwrotnej na ich temat do wiadomości Krajowego Biura Eurodesk Polska - statystyki, refleksje, uwagi swoje i komentarze uczestników.

Jak się do nas przyłączyć

Decyzję o przyjęciu organizacji/instytucji/osób do Eurodesk Polska podejmuje Krajowe Biuro na podstawie informacji zawartych w ankietach aplikacyjnych.

Ze wszystkimi członkami sieci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zawiera pisemne porozumienie o współpracy. Następnie osoby wyznaczone do współpracy z Eurodesk Polska i Ambasadorzy zapraszani są na szkolenie, które jest faktycznym początkiem współpracy w ramach sieci Eurodesk Polska.

Ankiety aplikacyjne przesłane przez zainteresowanych przystąpieniem do Eurodesk Polska rozpatrywane są na kilka tygodni przed szkoleniami wprowadzającymi. Szkolenia takie odbywają się zazwyczaj dwa razy do roku – najczęściej w czerwcu i w październiku. Informacja zwrotna do wszystkich, którzy przesłali swoje aplikacje przekazywana jest na ok. miesiąc przed terminem szkolenia. 

Najbliższe szkolenie dla przedstawicieli organizacji przystępujących do sieci odbędzie się 19-21 czerwca 2024 r. Kolejne: 5-8 listopada.    

 

Ankiety aplikacyjne dla kandydatów na członków sieci Eurodesk Polska:

stopka strony