O nas

Dołącz do sieci

Myśl globalnie, działaj lokalnie – takim hasłem kierujemy się tworząc sieć Eurodesk Polska. Należy do niej kilkadziesiąt organizacji i instytucji z całej Polski. Wszystkie prowadzą działalność informacyjną lub młodzieżową - niekomercyjną. Na jakich zasadach współpracujemy? Co oferujemy? Czego oczekujemy? Jak się do nas przyłączyć? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te pytania.
 


Sieć Eurodesk Polska działa na dwóch poziomach – regionalnym i lokalnym. W większych miastach działają punkty regionalne, w mniejszych – lokalne. Decyzję o przyjęciu organizacji/instytucji do Eurodesk Polska podejmuje Krajowe Biuro na podstawie informacji zawartych w ankietach aplikacyjnych nadesłanych przez podmioty zainteresowane przystąpieniem do sieci.

Krajowe Biuro Eurodesk Polska koordynuje działalność sieci - wspiera należące niej organizacje i instytucje organizacyjnie i merytorycznie, przekazuje know-how, tworzy narzędzia i przestrzeń umożliwiające wymianę doświadczeń. W zamian od członków sieci oczekujemy korzystania z oferty Krajowego Biura, dostępności dla osób zainteresowanych usługami sieci w wyznaczonych godzinach, sporządzania rocznych sprawozdań oraz uczestnictwa w spotkaniach sieci Eurodesk Polska. 

Organizacjom i instytucjom działającym w sieci Krajowe Biuro Eurodesk Polska oferuje:

 1. Dostęp do internetowych narzędzi Eurodesku:
  • intranetu służącego do komunikowania się między konsultantami Eurodesku z Polski i Europy,
  • baz danych oraz zaawansowanych narzędzi służących do wyszukiwania ich zawartości (programów grantowych, organizacji, źródeł informacji),
  • narzędzi, zasobów informacyjnych i know-how Eurodesku, takich jak archiwum odpowiedzi na pytania, gry edukacyjne online i offline, biblioteka dobrych praktyk, scenariusze lekcji i warsztatów dla młodzieży,
  • narzędzi służących do rozpowszechniania informacji oraz rejestrowania i raportowania działalności informacyjnej.
 2. Nieodpłatne szkolenie obejmujące takie zagadnienia jak polityka młodzieżowa Unii Europejskiej, międzynarodowe i krajowe programy grantowe, zarządzanie informacją, odpowiadanie na pytania z wykorzystaniem narzędzi Eurodesku, współpraca w sieci, program Erasmus+
 3. Możliwość uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez krajowe i europejskie biuro Eurodesku oraz organizacje partnerskie.
 4. Licencję na prowadzenie eurolekcji, warsztatów i gier opracowanych przez Eurodesk Polska (po odbyciu szkolenia).
 5. Możliwość uczestnictwa w sieciowych – krajowych i europejskich – projektach informacyjnych Eurodesku.
 6. Możliwość współdecydowania o zawartości i działaniach promocyjnych Europejskiego Portalu Młodzieżowego.
 7. Możliwość bezpłatnego i skutecznego rozpowszechniania informacji dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.
 8. Publikacje i materiały promocyjne Eurodesk Polska i organizacji współpracujących z Krajowym Biurem.
 9. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów informacyjnych realizowanych wspólnie z innymi organizacjami należącymi do sieci Eurodesk Polska.

Uwaga: współpraca w ramach Eurodesku - co do zasady - ma charakter bezgotówkowyOrganizacje należące do sieci Eurodesk Polska nie otrzymują żadnych środków finansowych.

Z organizacjami i instytucjami przystępującymi do sieci Krajowe Biuro Eurodesk Polska zawiera pisemne porozumienie o współpracy. Przedstawiciele organizacji i instytucji, które spełniają kryteria stawiane przed kandydatami na punkty Eurodesk Polska i zaakceptują zasady współpracy opisane w porozumieniu, zapraszani są na trzydniowe szkolenie, które jest faktycznym początkiem współpracy w ramach sieci Eurodesk Polska.

Aplikacje przesłane przez organizacje i instytucje zainteresowane członkostwem w sieci Eurodesk Polska rozpatrywane są na kilka tygodni przed szkoleniami wprowadzającymi. Szkolenia takie odbywają się raz do roku – zazwyczaj późną wiosną. Informacja zwrotna do wszystkich organizacji, które przesłały swoje aplikacje przekazywana jest na ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Najbliższe szkolenie dla przedstawicieli organizacji przystępujących do sieci odbędzie się w roku 2024.   

Wyślij zgłoszenie 


#sieć   #eurodeskpolska #rekrutacja #nabór

stopka strony