Erasmus+ Młodzież, Akcja 1 - Wymiany młodzieży


Granty na współpracę i organizację międzynarodowych, pozaszkolnych spotkań grup rówieśników.
UWAGA: niniejszy wpis przedstawia terminy aplikowania dla organizacji.

Projekty wymiany polegają na spotkaniu grup młodzieży z dwóch lub więcej krajów w celu realizacji projektu na wspólnie wybrany temat (sport, kultura, zdrowie, sprawy społeczne itd.). Zagadnienia poruszane w trakcie projektu powinny wynikać z zainteresowań młodych uczestników. Działania mogą i powinny mieć różnorodną formę – debat, warsztatów, ćwiczeń, gier, spotkań itp. 

Celem wymian młodzieżowych jest wsparcie wszechstronnego rozwoju młodzieży. Wymiany umożliwiają poznanie nowych kultur, podnoszenie i zdobywanie nowych umiejętności, zrozumienie zasad demokracji, idei zjednoczonej Europy, różnorodności kulturowej, współpracy zespołowej oraz rozwój zainteresowań. Korzyści wyniesione z udziału w projektach mają później procentować podczas wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy. 

Kto może złożyć wniosek:
O granty  mogą się  ubiegać: organizacje niekomercyjne non-profit, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe; europejskie młodzieżowe organizacje pozarządowe; organy publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym; przedsiębiorstwa społeczne; organizacje komercyjna działające w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, nieformalne grupy młodzieży (za pośrednictwem organizacji, która użyczy im osobowości prawnej i wesprze organizacyjnie).

Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu Erasmus+.

Uczestnicy:
W wymianie mogą brać udział grupy młodych ludzi w wieku od 13 do 30 lat z co najmniej dwóch państw. Minimalna liczba uczestników projektu wynosi 16 osób, maksymalna – 60. Każda grupa musi mieć co najmniej jednego lidera (osoba pełnoletnia, bez ograniczeń wiekowych). Młodzież uczestniczy na każdym etapie realizacji projektu uwzględniając okres planowania przed złożeniem wniosku, fazę przygotowawczą przed wymianą, jak również ewaluację i działania następcze po wymianie.

Długość wymiany i projektu:
Długość wymiany: od 5 do 21 dni, nie licząc czasu podróży. 

Czas trwania projektu: od 3 do 24 miesięcy.

Dofinansowanie:

  • wsparcie organizacyjne (koszty bezpośrednio związane z realizacją działań)- 125 EUR/osobę,
  • koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od dystansu). W przypadku wyboru opcji podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu (green travel), takich jak kolej, statki, carpooling, otrzymuje się dodatkowe dofinansowanie,
  • wsparcie indywidualne – od 41 do 83 EUR/osobę za dzień, w zależności od kraju docelowego,
  • wsparcie włączenia osób o mniejszych szansach – 100% kosztów kwalifikowalnych (wsparcie uczestników), 125 EUR/osobę (wsparcie organizacji),
  • koszty nadzwyczajne- 80% kosztów kwalifikowalnych (100% w przypadku kosztów wizy, zezwolenia na pobyt, szczepienia, zaświadczenia lekarskiego),
  • możliwa jest realizacja i dofinansowanie wizyty przygotowawczej- 680 EUR/ na uczestnika wizyty.

Wizyty przygotowawcze
Oprócz wymian młodzieży projekty mogą również obejmować wizyty przygotowawcze. Celem wizyt przygotowawczych jest zapewnienie wysokiej jakości działań przez ułatwienie i przygotowanie ustaleń administracyjnych, budowanie zaufania
i zrozumienia oraz tworzenie solidnych partnerstw między zaangażowanymi organizacjami i osobami. 

Państwa uczestniczące w programie:

  • 27 krajów członkowskich UE,
  • Kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej,
  • Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
  • Kraje partnerskie (tzw. państwa trzecie niestowarzyszone z Programem).

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

#aktywność #kultura #demokracja #środowisko #technologie #media #ngo #rasizm #sport #młodzież #wymiany #organizacje

stopka strony