Erasmus+ Młodzież, Akcja 1 - Wymiany młodzieżowe


Granty na współpracę i organizację międzynarodowych, pozaszkolnych spotkań grup rówieśników.

Projekty wymiany polegają na spotkaniu grup młodzieży z dwóch lub więcej krajów w celu realizacji projektu na wspólnie wybrany temat (sport, kultura, zdrowie, sprawy społeczne itd.). Zagadnienia poruszane w trakcie projektu powinny wynikać z zainteresowań młodych uczestników. Działania mogą i powinny mieć różnorodną formę – debat, warsztatów, ćwiczeń, gier, spotkań itp.

Celem wymian młodzieżowych jest wsparcie wszechstronnego rozwoju młodzieży. Wymiany umożliwiają poznanie nowych kultur, podnoszenie i zdobywanie nowych umiejętności, zrozumienie zasad demokracji, idei zjednoczonej Europy, różnorodności kulturowej, współpracy zespołowej oraz rozwój zainteresowań. Korzyści wyniesione z udziału w projektach mają później procentować podczas wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy. 

Kto może złożyć wniosek:

O granty  mogą się  ubiegać: organizacje młodzieżowe, stowarzyszenia i fundacje, instytucje działające na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, stowarzyszenia regionów, europejskie grupy współpracy terytorialnej, podmioty gospodarcze działające w sektorze odpowiedzialnego społecznie biznesu.

Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu Erasmus+.

Uczestnicy:

W wymianie mogą brać udział grupy młodych ludzi w wieku od 13 do 30 lat z co najmniej dwóch państw. Minimalna liczba uczestników projektu wynosi 16 osób, maksymalna – 60. Każda grupa musi mieć co najmniej jednego lidera (osoba pełnoletnia, bez ograniczeń wiekowych).

Długość wymiany i projektu:

Długość wymiany: od 5 do 21 dni, nie licząc czasu podróży. 

Czas trwania projektu: od 3 do 24 miesięcy.

Dofinansowanie:

  • wsparcie organizacyjne (koszty bezpośrednio związane z realizacją działań)- 100 EUR/osobę,
  • koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od dystansu). W przypadku wyboru opcji podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu (green travel), takich jak kolej, statki, carpooling, otrzymuje się dodatkowe dofinansowanie,
  • wsparcie indywidualne – 34 EUR/osobę,
  • wsparcie włączenia osób o mniejszych szansach – 100% kosztów kwalifikowalnych,
  • koszty nadzwyczajne- 80% kosztów kwalifikowalnych,
  • możliwa jest realizacja i dofinansowanie wizyty przygotowawczej- 575 EUR/ na uczestnika wizyty.

Państwa uczestniczące w programie:

  • 27 krajów członkowskich UE,
  • Kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej,
  • Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
  • Kraje partnerskie.

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

#aktywność #kultura #demokracja #środowisko #technologie #media #ngo #rasizm #sport #młodzież #wymiany #organizacje

stopka strony