Korpus Solidarności

Fundator: Narodowy Instytut Wolności
Deadline: Czekamy na nowy termin

Ogólnopolski program wsparcia wolontariatu długoterminowego, skierowany do wolontariuszy w każdym wieku oraz organizacji oferujących możliwość realizacji działań wolontariackich.

Korpus Solidarności prowadzi działania na terenie całego kraju.  Główne biuro organizacyjne Korpusu znajduje się w Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie.

Celem Korpusu Solidarności jest rozwijanie w Polsce idei wolontariatu długoterminowego. Innymi słowy wypromowanie wśród Polaków aktywności społecznej w formie stałego zaangażowania społecznego.

W każdym województwie funkcjonuje organizacja, która pełni rolę (regionalnego) Partnera Korpusu. Promuje i rozwija wolontariat długoterminowy, a przede wszystkim organizuje działania, w których uczestnicy Programu mogą wziąć udział, są to m.in.: warsztaty, poradnictwo, akcje wolontariackie, konkursy. U partnera można uzyskać wsparcie i dowiedzieć się jak zostać wolontariuszem, koordynatorem, jak organizacja może włączyć się do Korpusu z jakiej pomocy skorzystać.

Dodatkowo, w ramach programu tworzona jest też sieć partnerów lokalnych, działających w ramach min. jednego powiatu.

DLA WOLONTARIUSZY

Kto może zostać wolontariuszem

Uczniowie, studenci, osoby pracujące, seniorzy. W zależności od wieku wolontariusze deklarują podjęcie długoterminowego zobowiązania wolontariackiego:
– osoby w wieku 15–65 lat: 16 godzin miesięcznie w okresie 12 miesięcy
– osoby w wieku poniżej 15 lat i powyżej 65 lat oraz osoby z niepełnosprawnościami – 6 godzin miesięcznie przez okres minimum 6 miesięcy.

Członkostwo uzyskuje się po przepracowaniu wymaganej liczby godzin w czasie 3 miesięcy od dnia podjęcia pierwszego wolontariatu. Decyduje o tym moment rozpoczęcia współpracy z organizacją, udokumentowany przepracowanymi godzinami. Można to robić w jednej organizacji lub kilku organizacjach jednocześnie.

Działalność można realizować w dowolnej liczbie organizacji nie trzeba być „przywiązanym” do jednego miejsca; wolontariusze powinni prowadzić ewidencję godzin.

Co można robić pracując w charakterze wolontariusza
Wolontariusz Korpusu Solidarności ma do wyboru wiele rodzajów aktywności. Od działań kulturalnych przez sportowe, społeczne i edukacyjne, po ekologiczne, czy z zakresu pomocy medycznej. Wśród ofert dla wolontariuszy znajdują się prace biurowe, pomoc we współorganizowaniu wydarzeń, opieka nad osobami niesamodzielnymi. Jeśli interesuje Cię sport możesz np. organizować zajęcia rekreacyjne, jeżeli informatyka - zostań administratorem strony internetowej lub jej redaktorem. Miłośnicy zwierząt mogą wyprowadzać psy na spacer w schronisku lub budować kocie domki.

Jak zostać wolontariuszem
Pierwszy krok to rejestracja na platformie SOW (System Obsługi Wolontariatu), na której znajdują się oferty wolontariatu organizacji i instytucji z całego kraju. Należy wypełnić swój profil, co ułatwi również wybór projektów dopasowanych do umiejętności i potrzeb wolontariusza oraz organizacji.

Drugi krok to udział w szkoleniu, w siedzibie Partnera programu (działają w każdym województwie) lub online, jeśli dojazd jest utrudniony.

Trzeci krok to wybór oferty i podjęcie współpracy z wybraną placówką.

Wsparcie dla wolontariusza obejmuje:
– poradnictwo;
– szkolenia rozwijające;
– udział w ciekawych akcjach wolontariackich i obozach wakacyjnych;
– możliwość pozyskania minigrantu na realizację autorskich projektów i akcji;
– zniżki i specjalne oferty u Partnerów Korpusu w programie benefitowym (Karta Wolontariusza); w ramach Karty oferowane będą zniżki i bonusy u Partnerów Programu (instytucje kultury, sportu, transport publiczny, partnerzy biznesowi).
– udział w konkursie na Wolontariusza Roku

Od organizatorów Programu, Partnerów i koordynatora wolontariusz może oczekiwać realnego wsparcia:
– Koordynator powinien zapewnić wsparcie merytoryczne i praktyczne, prowadzi również działania mentorskie;
– Regionalni lub Lokalni Partnerzy Programu, w każdym województwie oferują wolontariuszom szkolenia, spotkania oraz udział w akcjach i wydarzeniach wolontariackich. Oferta edukacyjna ma za zadanie przygotować do wolontariatu, podnieść kompetencje i ułatwić podjęcie nowych działań wolontariackich. Do Partnera można się również zwrócić o poradę. Doradztwo może dotyczyć aspektów formalno-prawnych, akcji wolontariackich, rozwoju osobistego, czy sytuacji problematycznych związanych z pomaganiem;
– wsparcie może również zapewnić społeczność wolontariuszy Korpusu i wymiana doświadczeń pomiędzy jego uczestnikami.

Wolontariuszem Korpusu Solidarności można zostać realizując dotychczasową aktywność wolontariacką. Warunkiem jest zgłoszenie się organizacji, w której działa wolontariusz, do Korpusu Solidarności i włączenie działań wolontariusza do programu.

Więcej informacji

DLA ORGANIZACJI

Rola organizacji – partnerów programu

Organizacja, która zaangażuje się w Korpus zobowiązuje się do postępowania zgodnie z zasadami i wartościami Korpusu, m.in. takimi jak: solidarność, odpowiedzialność, dbanie o rozwój wolontariuszy i własnej działalności. Zasady udziału w Korpusie opisane są w  Regulaminie Członkostwa w Korpusie Solidarności oraz w Karcie Wartości.

Do rekrutacji wolontariuszy i znalezienia przez nich wolontariatu służy stworzony przez Korpus ogólnopolski, internetowy System Obsługi Wolontariatu (SOW). Organizacja zamieszcza w nim oferty pracy dla wolontariuszy. Platforma podpowiada pasujące oferty i służy również do komunikacji pomiędzy organizacją (koordynatorem wolontariatu) i wolontariuszami. Bezpośredni dostęp do SOW uzyskuje się klikając w zakładkę Dołącz do nas lub pośrednio przez zakładkę Oferty wolontariatu.

Więcej informacji


Najbliższy terminy składania wniosków
Dla partnerów lokalnych, w ramach Konkursu Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja lokalna 2020: 19 grudnia 2019 r., do godz. 16:00

Kto może starać się o dofinansowanie
Organizacje pozarządowe, spółki akcyjne i i spółki z o.o., spółdzielnie socjalne, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych

Wysokość dofinansowania
Wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 52 000 zł, a w ramach realizacji projektu nie ma konieczności wykazania wkładu własnego.

Okres realizacji zadań
Zadania można realizować od stycznia do grudnia 2020 r.

W ramach dotacji wybrany Partner zorganizuje aktywności zdefiniowane we wniosku konkursowym i adresowane do grup odbiorców określonych w Programie, w tym wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów wolontariatu oraz otoczenia wolontariatu.

Więcej informacji

Fundator

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiegoemail: kontakt@niw.gov.plwww: https://www.niw.gov.plal. Jana Pawła II 1200-124 Warszawatel.: +48 22 468 44 00