Praktyki w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

Fundator: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Deadline: Czekamy na nowy termin

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej raz w roku oferuje młodym absolwentom możliwość odbycia płatnych praktyk trwających od 3 do 12 miesięcy.

Dzięki tym praktykom młodzi ludzie mają okazję poznać zasady działania administracji w zakresie praw podstawowych na szczeblu europejskim, poznać działalność Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz wykorzystać w praktyce wiedze zdobytą podczas studiów.Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) powstała na bazie Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii. Dostarcza informacji, pomocy oraz wiedzy fachowej w zakresie praw podstawowych odpowiednim instytucjom i organom Wspólnoty oraz jej państw członkowskich. Wspiera te instytucje i organy podczas podejmowania przez nie środków lub określania kierunków działań w celu pełnego przestrzegania praw podstawowych.Praktyki w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej to możliwość:
- poznania celów i działań Agencji,
- zdobycia praktycznego doświadczenia i poznania codziennej pracy Agencji
- wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej podczas studiów
- wsparcia misji agencji

Praktyki można odbywać w następujących departamentach FRA:
- Directorate;
- Administration;
- Human Resource and Planning;
- Equality and Citizens Rights;
- Freedoms and Justice;
- Communication and Outreach.

Kryteria naboru
- Praktyki przeznaczone są dla obywateli państw członkowskich UE krajów kandydujących i aspirujących do członkostwa w UE;
- Praktykanci muszą posiadac  dyplom uniwersytecki;
- Kandydaci powinni się legitymować dyplomem ukończenia pierwszego cyklu studiów uniwersyteckich lub jego odpowiednikiem;
- Wymagana jest biegła znajomość co najmniej dwóch języków Wspólnoty, w tym języka angielskiego. Kandydaci spoza UE powinni wykazać się znajomością języka angielskiego;
- Praktyki są przeznaczone dla osób, które wcześniej nie korzystały ze szkoleń i nie były pracownikami instytucji UE.Praktykanci otrzymają miesięczny grant w wysokości tysiąca euro oraz zwrot kosztów podróży. Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dodatek w maksymalnej wysokości 50% grantu.Termin zgłoszeń upłynął: 2 marca 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji

Fundator

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiejemail: information@fra.europa.euwww: http://fra.europa.euEuropean Union Agency for Fundamental Rights (FRA)Schwarzenbergplatz 111040 ViennaAustriatel.: +43 1 580 30 - 0fax: +43 1 580 30 - 699