Stypendia DAAD na pobyty badawcze dla doktorantów

Fundator: DAAD
Deadline: Czekamy na nowy termin

Krótkoterminowe stypendia na pobyty badawcze na niemieckich uczelniach i w instytutach badawczych przeznaczone dla doktorantów i młodych naukowców.

Cele
Stypendia umożliwiają doktorantom i młodym naukowcom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce (lub już go ukończyli), przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech. Pobyt stypendialny może być połączony z pracą doktorską w Polsce albo z przeprowadzeniem projektu naukowego nie powiązanego z uzyskaniem dyplomu.Kto może ubiegać się o stypendium
Wysoko wykwalifikowani absolwenci, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra oraz młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora. Złożenie wniosku musi nastąpić maksymalnie trzy lata po rozpoczęciu doktoratu lub najpóźniej cztery lata po ukończeniu studiów doktoranckich.Czas trwania stypendium:
Od 1 do 6 miesięcy (okres odywania stypendium: 1 czerwca 2016 r. - 31 stycznia 2017 r.).Wysokość stypendium
1000 euro miesięcznie oraz inne dodatkowe świadczenia.

Wniosek powinien być sporządzony po niemiecku lub po angielsku.
Aplikacja możliwa tylko poprzez portal DAAD.
Wnioski należy kierować na adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa.Termin składania dokumentów upłynął: 15 listopada 2015 r.
(decyduje data stempla pocztowego)
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji
Opis programu

Fundator

DAAD - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiejemail: daad@daad.plwww: http://www.daad.plul. Czeska 24/203-902 Warszawatel.: (22) 616 13 08, 617 48 47fax: (22) 616 12 96