Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych (EJN-civil)


Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych (EJN-civil) jest strukturą, której celem jest uproszczenie i wzmocnienie współpracy sądowej między państwami członkowskimi w sprawach cywilnych i handlowych.

Przyczynia się do lepszego praktycznego stosowania i wdrażania instrumentów unijnych w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości. W Polsce działa 12 punktów kontaktowych EJN-civil. Koordynację działalności punktów kontaktowych EJN-civil zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

W Polsce działa 12 punktów kontaktowych EJN-civil. Jeden punkt kontaktowy zlokalizowany jest
w Ministerstwie Sprawiedliwości a pozostałe punkty kontaktowe znajdują się w jedenastu sądach
okręgowych i obejmują właściwość przełożonych nad nimi sądów apelacyjnych (dalej: sądowe punk-
ty kontaktowe).

Punkt kontaktowy w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiada na zapytania dotyczące polskiego
prawa cywilnego lub handlowego oraz przekazuje właściwemu sądowemu punktowi kontaktowemu
pytania dotyczące realizacji wniosku o pomoc prawną, jeżeli pytanie nie zostało przekazane bezpośrednio sądowemu punktowi kontaktowemu.

Punkt kontaktowy w Ministerstwie Sprawiedliwości otrzymuje informacje przekazywane przez Komisję Europejską na temat spotkań w ramach sieci oraz innych kwestii, a następnie przekazuje te informacje właściwym organom krajowym lub sądom, zależności od zagadnienia lub tematu spotkania. 

Koordynację działalności punktów kontaktowych EJN-civil zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości.
W skład polskiej EJN-civil wchodzą także sędziowie koordynatorzy ds. współpracy międzynarodowej
i praw człowieka w sprawach cywilnych, którzy wspomagają osoby pełniące funkcję terenowych
punktów kontaktowych EJN-civil. Sędzia koordynator wykonuje swoje zadania we wszystkich sądach
na obszarze właściwości danego sądu okręgowego, tj. w sądzie okręgowym i sądach rejonowych położonych w tym okręgu, a jeżeli w danym okręgu sądowym znajduje się siedziba sądu apelacyjnego
– koordynator wykonuje swoje czynności także w tym sądzie. 

Członkami EJN-civil są również organy centralne wskazane w Rozporządzeniu Rady (UE) 2020/1784
z dnia 24 listopada 2020 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego        z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich
przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych, organ centralny w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji
oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących
odpowiedzialności rodzicielskiej oraz organ centralny w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE)
nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

stopka strony