FIN-NET


FIN-NET jest siecią pozasądowych organów mających siedzibę w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów z zakresu usług finansowych. 

Każdy podmiot stowarzyszony w organizacji FIN-NET działa na podstawie przepisów krajowych. Spory, będące w zainteresowaniu instytucji ADR, dotyczą skarg konsumentów na działalność banków, ubezpieczycieli, firm inwestycyjnych oraz innych przedsiębiorców finansowych. W ramach FIN-NET krajowe organy rozwiązujące spory podejmują współpracę w celu zapewnienia konsumentom łatwego dostępu do procedur pozasądowego rozwiązywania sporów transgranicznych. 

FIN-NET

stopka strony