FIN-NET


FIN-NET jest siecią pozasądowych organów mających siedzibę w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. krajach Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów (tzw. ADR – Alternative Dispute Resolution) z zakresu usług finansowych. 

Każdy podmiot stowarzyszony w organizacji FIN-NET działa na podstawie przepisów krajowych. Spory, będące w zainteresowaniu instytucji ADR, dotyczą skarg konsumentów na działalność banków, ubezpieczycieli, firm inwestycyjnych oraz innych przedsiębiorców finansowych. W ramach FIN-NET krajowe organy rozwiązujące spory podejmują współpracę w celu zapewnienia konsumentom łatwego dostępu do procedur pozasądowego rozwiązywania sporów transgranicznych. 

Za pośrednictwem FIN-NET członkowie otrzymują bieżące informacje na temat toczących się prac Komisji Europejskiej w zakresie ochrony konsumentów oraz usług finansowych. Członkowie sieci biorą udział w konsultacjach organizowanych przez Komisję Europejską.

stopka strony