Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH i CLP


Głównym zadaniem KCI jest udzielanie producentom, importerom, dalszym użytkownikom i wszelkim innym zainteresowanym stronom porad i wskazówek dotyczących ich odpowiedzialności i obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia REACH oraz CLP.

Centrum pełni również rolę informacyjną poprzez prowadzenie stron internetowych www.reach.gov.pl, www.clp.gov.pl, organizowanie konferencji, seminariów oraz warsztatów poświęconych tematyce rozporządzeń REACH i CLP. Centrum jest także członkiem unijnej sieci Help - Net (Helpdesk Correspondents’ Network), dzięki czemu ściśle współpracuje z podobnymi jednostkami wszystkich państw członkowskich, helpdeskiem Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) i Komisją Europejską. 

Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH i CLP

stopka strony