Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON


ESPON to Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion). Celem programu ESPON jest wzmocnienie efektywności polityki spójności UE poprzez opracowywanie, rozpowszechnienie i promocję danych terytorialnych dotyczących całego obszaru 27 państw członkowskich UE oraz czterech państw partnerskich: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

Cel ten realizowany jest poprzez tworzenie, dostarczanie i rozpowszechnianie analiz i informacji o europejskich, regionalnych i lokalnych trendach terytorialnych w zakresie m.in. zatrudnienia i rynku pracy, inwestycji, infrastruktury, zmian demograficznych, technologii, dziedzictwa kulturowego i zmian klimatycznych.

Do głównych zadań Krajowego Punktu Kontaktowego należy informowanie przedstawicieli krajowej administracji publicznej, środowiska naukowego, szerokiej opinii publicznej o programie ESPON; rozpowszechnianie wyników prac ESPON; informowanie o naborach do konkursów w ramach poszczególnych projektów ESPON; zbieranie sugestii dotyczących propozycji tematów badawczych dla ESPON; współpraca z przedstawicielami innych punktów kontaktowych ESPON; wspieranie i organizowanie spotkań informacyjnych, konferencji i warsztatów w ramach realizacji programu ESPON związanych z analizami terytorialnymi.

stopka strony