Pakiet szkoleniowy 8: Integracja spoleczna


Celem pakietu jest wyposażenie osób zajmujących się pracą z młodzieżą w wiedzę na temat wykluczenia i włączenia społecznego.

Praktyczna część T-Kit 8 obejmuje szereg projektów, podejść i działań, które mają zainspirować osoby pracujące z młodzieżą w następujących pięciu obszarach: 1. świadomość realiów wykluczenia społecznego, 2. dostęp do upodmiotowienia i działań integracyjnych 3. mechanizmy działania i wsparcia na rzecz integracji 4. akredytacja i uznawanie doświadczeń, postępów i wyników 5. kamienie milowe sprzyjające integracji.

Pakiet szkoleniowy 8: Integracja spoleczna

stopka strony