Europejska Nagroda Obywatelska


Europejska Nagroda Obywatelska to wyróżnienie dla inicjatyw pogłębiających współpracę europejską i promujących wspólne wartości.
 

Kto może aplikować

  • Uwzględnia się jedynie projekty realizowane w całości lub częściowo w państwach członkowskich UE;
  • Obywatele państw członkowskich UE lub obywatele państw trzecich legalnie przebywający na terytorium Unii w dniu zgłoszenia ich kandydatury;
  • Grupy, stowarzyszenia i organizacje  jeżeli są zarejestrowane w państwie członkowskim UE w dniu zgłoszenia ich kandydatury;
  • Grupy, stowarzyszenia i organizacje nieposiadające osobowości prawnej kwalifikują się do nagrody, jeżeli osoba kierująca projektem i osoba reprezentująca grupę/stowarzyszenie/organizację mają obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub są obywatelami państwa trzeciego i legalnie przebywają w państwie członkowskim UE w dniu zgłoszenia kandydatury danej grupy/stowarzyszenia/organizacji. 

Zasady

Nagroda jest przyznawana obywatelom, grupom, stowarzyszeniom lub organizacjom za realizowane projekty, dzięki którym mają na swoim koncie szczególne dokonania lub wykazali się wyjątkowym zaangażowaniem w następujących obszarach:

  • działalność na rzecz lepszego wzajemnego zrozumienia i głębszej integracji między obywatelami państw członkowskich lub na rzecz ułatwiania współpracy ponadgranicznej bądź ponadnarodowej w Unii Europejskiej;
  • działalność obejmująca długoterminową ponadgraniczną lub ponadnarodową współpracę kulturalną przyczyniającą się do umocnienia ducha europejskiego;
  • projekty związane z tematyką danego roku europejskiego;
  • działalność w konkretny sposób odzwierciedlająca wartości zapisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Kapituła może określić temat, którego mają dotyczyć projekty zgłaszane w danej edycji nagrody.

Formalności aplikacyjne

Kandydatury można zgłaszać we wszystkich językach urzędowych UE. Szczegóły dotyczące zgłaszania kandydatur zostaną zawarte w zaproszeniu do zgłaszania kandydatur, które zostanie ogłoszone publicznie we wszystkich państwach członkowskich.

Termin zgłaszania kandydatur upływa co do zasady 31 marca. Kanclerz może zmienić ten termin, biorąc pod uwagę kalendarz Parlamentu Europejskiego i ewentualne szczególne okoliczności.

Zgłoszenia muszą zawierać oświadczenie podpisane przez obywatela/przedstawiciela grupy/organizacji/stowarzyszenia poświadczające, że obywatel/grupa/stowarzyszenie/organizacja spełnia kryteria kwalifikowalności określone w art. 3 i nie podlega żadnemu z kryteriów wykluczenia określonych w art. 4. Stowarzyszenia i organizacje załączają do zgłoszenia statut.

Aby zaaplikować lub nominować kogoś innego, skorzystaj z tego formularza. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, napisz na CitizensPrize@ep.europa.eu .

Więcej informacji

#UE #Obywatel #Nagroda #Współpraca