Europejska Nagroda Obywatelska


Europejska Nagroda Obywatelska to wyróżnienie dla inicjatyw pogłębiających współpracę europejską i promujących wspólne wartości.

UWAGA: w 2024 r. Europejska Nagroda Obywatelska nie zostanie przyznana, ponieważ jest to rok wyborów europejskich.

Kto może aplikować

Do nagrody mogą zgłaszać obywatele państw członkowskich UE lub obywatele państw trzecich legalnie przebywający na terytorium Unii w dniu zgłoszenia kandydatury. Grupy, stowarzyszenia i organizacje posiadające osobowość prawną, jeżeli są zarejestrowane w państwie członkowskim UE w dniu zgłoszenia ich kandydatury.

Zasady

Nagroda jest przyznawana obywatelom, grupom, stowarzyszeniom lub organizacjom za realizowane projekty, dzięki którym mają na swoim koncie szczególne dokonania lub wykazali się wyjątkowym zaangażowaniem w następujących obszarach:

  • działalność na rzecz lepszego wzajemnego zrozumienia i głębszej integracji między obywatelami państw członkowskich lub na rzecz ułatwiania współpracy ponadgranicznej bądź ponadnarodowej w Unii Europejskiej;
  • działalność obejmująca długoterminową ponadgraniczną lub ponadnarodową współpracę kulturalną przyczyniającą się do umocnienia ducha europejskiego;
  • projekty związane z tematyką danego roku europejskiego;
  • działalność w konkretny sposób odzwierciedlająca wartości zapisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Kapituła może określić temat, którego mają dotyczyć projekty zgłaszane w danej edycji nagrody.

Jury krajowe, w skład których wchodzi co najmniej trzech posłów do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciel/ka jednej z krajowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz przedstawiciel/ka jednej z krajowych organizacji młodzieżowych, wyłaniają maksymalnie pięciu potencjalnych laureatów z danego państwa członkowskiego i proponują ich kapitule, w przypadkowej kolejności, nie później niż do dnia określonego przez kanclerza. 

Organem uprawnionym do przyznania nagrody jest Kapituła Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. Funkcję kanclerza kapituły pełni przewodniczący Parlamentu Europejskiego. 

Formalności aplikacyjne

Formularz zgłoszeniowy dla projektów.

Do nagrody kwalifikują się obywatele państw członkowskich UE lub obywatele państw trzecich legalnie przebywający na terytorium Unii w dniu zgłoszenia ich kandydatury. Grupy, stowarzyszenia i organizacje posiadające osobowość prawną kwalifikują się do nagrody, jeżeli są zarejestrowane w państwie członkowskim UE w dniu zgłoszenia ich kandydatury.

Projekty można zgłaszać lub nominować do 31 marca 2023 r. (do północy czasu polskiego).

Masz pytania? Napisz na adres CitizensPrize@ep.europa.eu.

Więcej informacji na stronie internetowej konkursu i w Regulaminie.

#UE #Obywatel #Nagroda #Współpraca

stopka strony