Granty -

Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj


O stypendia mogą się ubiegać maturzyści zamierzający studiować na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami, którzy legitymują się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, społeczności lokalna, (pożądana rekomendacja organizacji pozarządowej).

Kto może aplikować

Maturzyści/maturzystki, którzy dostali się na I rok studiów informatycznych na następujących uczelniach:

  • w Gdańsku: na Politechnice Gdańskiej,
  • w Krakowie: na Akademii Górniczo-Hutniczej i na Uniwersytecie Jagiellońskim,
  • w Lublinie: na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i na Politechnice Lubelskiej,
  • w Poznaniu: na Politechnice Poznańskiej,
  • w Rzeszowie: na Politechnice Rzeszowskiej,
  • w Warszawie: na Uniwersytecie Warszawskim i na Politechnice Warszawskiej,
  • we Wrocławiu:  na Politechnice Wrocławskiej.

Kwota Stypendium

Fundusz oferuje absolwentom/absolwentkom szkół średnich, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów informatycznych na uczelniach wymienionych powyżej, stypendia w wysokości 700 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy podczas pierwszego roku studiów (od września do czerwca).

Formalności aplikacyjne

Wypełniony formularz wniosku wraz z esejem, należy przesłać: w postaci załącznika na adres funduszpracuj@batory.org.pl, a w formie papierowej, poświadczony podpisem kandydata/kandydatki, pocztą na adres Fundacji Batorego z dopiskiem „Fundusz Grupy Pracuj” (decyduje data stempla pocztowego). 

Do wniosku papierowego dołączyć należy kopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, kopię dokumentu z uczelni o przyjęciu kandydata na studia oraz ew. potwierdzenie zaangażowania społecznego.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#Fundusz #Pracuj #Batory #Stypendium #Studia

stopka strony