Granty Parlamentu Europejskiego


Parlament Europejski przyznaje granty na działania związane z organizacją różnorodnych wydarzeń o charakterze komunikacyjno-informacyjnym.

Cel

Celem realizowanych wydarzeń powinno być:
– promocja i upowszechnianie lepszego zrozumienia tożsamości, roli i natury politycznej Parlamentu Europejskiego jako demokratycznie wybranej instytucji;
– zaznaczanie aktywnego zaangażowania PE w obszarach, które mają szczególne znaczenie dla obywateli Unii Europejskiej;
– upowszechnianie informacji i promowanie dialogu na temat działań PE;
– podniesienie świadomości nt. europejskiej demokracji parlamentarnej wśród młodzieży;
– podkreślenie roli Parlamentu Europejskiego jako instytucji stojącej na straży wartości demokratycznych, m.in. praw człowieka, równości płci, różnorodności kulturowej.

Wydarzenia mają być podstawową formą komunikacji z obywatelami, sposobem na upowszechnianie wiedzy i informacji. Elementami wspierającymi mogą być jednak inne formy komunikacji, np. radio, telewizja, media internetowe.
Działania mogą mieć zasięg lokalny, regionalny, krajowy i międzynarodowy (europejski). Parlament Europejski sugeruje wykorzystanie swoich materiałów (artykułów, infografik itp.).

Dofinansowywane działania:
seminaria, konferencje, debaty, wystawy, konkursy, aktywność sportowa i kulturalna.

Okres realizacji projektów: 1 września 2016 – 30 czerwca 2017 r.

Budżet programu: 1 000 000 euro.
Dofinansowanie obejmuje maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania:
– minimalne: 15 000 euro;
– maksymalne: 75 000 euro.

Kto może aplikować:
– organizacje non-profit;
– osoby prawne zarejestrowane jako podmioty prawne od co najmniej dwóch lat.

Uprawnione kraje:
– państwa członkowskie EU;
– państwa kandydujące do EU;
– kraje EOG.

Termin składania wniosków: 10 czerwca 2016 r.

Więcej informacji
Zaproszenie do składania wniosków (w języku angielskim)

#aktywność #demokracja #prawa #ngo #młodzież

stopka strony