Nagroda Społeczeństwa Obywatelskiego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego


Nagroda Społeczeństwa Obywatelskiego wyróżnia najbardziej wartościowe inicjatywy obywatelskie. Przyznawana jest co roku przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)..

Nagroda Społeczeństwa Obywatelskiego przyznawana jest co roku przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) najbardziej wartościowym inicjatywom obywatelskim.


Celem nagrody jest wyróżnienie i propagowanie konkretnych osiągnięć i inicjatyw zrealizowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego i/lub osoby indywidualne, które znacząco przyczyniły się do promowania europejskiej tożsamości i integracji.


Ogólnym celem nagrody jest zwiększenie społecznej świadomości na temat wkładu, jaki  mogą wnieść organizacje społeczeństwa obywatelskiego i/lub osoby indywidualne do tworzenia europejskiej tożsamości i obywatelstwa. Jest to podstawą wspólnych wartości, które wzmacniają integrację europejską.

Kto może zostać nominowany:
Nagroda Społeczeństwa Obywatelskiego EKES może zostać przyznana organizacjom społecznym z siedzibą w Unii Europejskiej, działającym na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym lub europejskim.

Kandydaci do nagrody (zarówno organizacje jak i osoby indywidualne) mogą być zgłoszeni przez:

- jednego/kilku członków EKES,
- jedną/kilka krajowych rad społeczno-gospodarczych lub inne tego typu instytucje,
- jedną/kilka organizacji społecznych lub sieci takich organizacji.

Organizacje i/lub osoby indywidualne nie mogą się same nominować. Takie wnioski o nominację nie będą rozpatrywane.
Łączna pula nagród to 50.000 euro.

Termin zgłaszania wniosków upłynął: 6 września 2019 r. o godz. 10.00.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji

stopka strony