Granty -

Nagrody "Pokój poprzez Sport”


Nagrody „Pokój poprzez Sport” przyznawane są inicjatywom sportowym i ludziom sportu, którzy przyczyniają się do budowania pokoju i stabilności społecznej w regionach dotkniętych biedą, następstwami konfliktów oraz brakiem spójności społecznej..

Nagrodzone projekty są symbolem tego, co sport może zdziałać dla tworzenia kontaktów pomiędzy zwaśnionymi społecznościami. Nagrody mają na celu wyróżnienie wybitnych projektów i przyznawane są wielu różnym działaczom na rzecz osiągnięcia trwałego pokoju poprzez sport.

Kategorie:
1) Międzynarodowa federacja sportowa roku - nagroda przyznawana jest międzynarodowym federacjom sportowym za projekty, które wykorzystują dany sport w służbie działań społecznych, jednocześnie przyczyniając się do jego rozwoju na poziomie narodowym.
2) Sportowe wydarzenie roku - nagroda przyznawana jest za wydarzenie sportowe, które potwierdziło swoją zdolność do skutecznego promowania idei pokoju przez sport i przyczyniło się do osiągnięcia przez dane społeczności długoterminowych korzyści.
3) Organizacja pozarządowa roku - ta nagroda przyznawana jest organizacji, która wykazała się biegłością w wykorzystaniu sportu jako narzędzia edukacyjnego dla pokoju
4) Najlepsza inicjatywa roku w ramach Społecznej Odpowiedzialności Korporacyjnej – ta kategoria została stworzona, aby nagrodzić tę korporację międzynarodową, która w szczególny sposób pokazała swoje zaangażowanie społeczne przez wykorzystanie sportu jako narzędzia edukacyjnego dla pokoju.
5) Zdjęcie roku - ta nagroda przyznawana jest fotografii, która z powodzeniem promowała pokój poprzez sport na arenie międzynarodowej.
6) Nagroda specjalna jury - ta nagroda przeznaczona jest dla kreatywnych inicjatyw (takich jak filmy, książki, wystawy itd.), które ukazały pozytywną rolę jaką sport może odgrywać na rzecz osiągnięcia trwałego pokoju.
7) Najlepszy sportowiec dla pokoju (sportowiec roku) - ta nagroda przyznawana jest zawodnikowi występującemu na arenie międzynarodowej, który w ciągu danego roku uczynił największy wkład w promocję wykorzystania sportu w celu budowania trwałego pokoju.
8) Projekt roku - nagroda dla zrealizowanego projektu, w którym sport był narzędziem włączania społecznego i był formą wsparcia społeczności lokalnej.

Proces wyboru laureatów:
Jury Nagród “Pokój poprzez Sport” 2013 składa się z wybitnych osobistości zaangażowanych w działania na rzecz promowania i umacniania pokoju poprzez sport. Jury wybierze zwycięzców w pięciu z siedmiu kategorii.

W dwóch pozostałych kategoriach wybór laureatów odbędzie się poprzez głosowanie:

- publiczne na stronie Organizacji “Pokój poprzez Sport” w przypadku nagrody za zdjęcie roku;
- członków Klubu “Sportowcy dla Pokoju” w przypadku nagrody dla sportowca roku.

Terminy zgłoszeń upłynął: 8 września 2013 r.

O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora

stopka strony