Granty -

Nauczyciel Jutr@


Chcąc docenić zaangażowanie nauczycielek i nauczycieli w pracę z dziećmi i młodzieżą w okresie pandemii, wspólnie z Fundacją Orange powstał konkurs dla nauczycieli, którzy rozwijają swoje kompetencje cyfrowe i potrafią z sukcesem wykorzystać w swojej pracy nowe technologie oraz e-zasoby edukacyjne.

Cel

Inspiracją dla Konkursu, który towarzyszy dobrze znanemu Nauczycielowi Roku, była edukacja zdalna.

Kto może aplikować

Każdy czynny zawodowo nauczyciel zatrudniony w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce oświatowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestników Konkursu, jeśli sami nie zgłoszą swojego udziału w Konkursie, mogą zgłaszać inni nauczyciele, dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych, rodzice uczniów, uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących lub nadzorujących szkoły lub placówki oświatowe, związki zawodowe, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą lub placówką oświatową.

Zasady

Jury Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze laureatów, którzy w swojej pracy wyróżniają się:
– otwartą postawą na prowadzenie zajęć z uczniami w oparciu o nowoczesne, angażujące metody nauczania, zgodne z potrzebami młodych ludzi wychowywanych w świecie cyfrowym;
– dążeniem do podnoszenia swoich kompetencji, w tym kompetencji cyfrowych;
– wykorzystaniem przy tym nowych technologii lub e-zasobów edukacyjnych, aby prowadzić bardziej nowoczesne, ciekawe i angażujące lekcje dla uczniów i uczennic.

Finał Konkursu Nauczyciel Jutr@ i Nauczyciel Roku zaplanowany jest na Zamku Królewskim w Warszawie.

Formalności aplikacyjne

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie lub wydrukować go i przesłać wraz z załącznikami pocztą na adres: Głos Nauczycielski, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, z dopiskiem “Nauczyciel Jutr@” (uwaga, w przypadku zgłoszeń wysyłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Więcej informacji.

#nauczyciel #e-edukacja #edukacja #orange #NauczycielJutr@

stopka strony