Polonia i Polacy za granicą 2022


Konkurs na wsparcie działań polonijnych w 2022 r. Dofinansowanie projektów w obszarze edukacji, mediów, wydarzeń polonijnych oraz pomocy charytatywnej.

Kto może aplikować

O udzielenie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać:

 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz luby sportowe będące spółkami,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorianego,
 • spółdzielnie socjalne.

Ofertę wspólną może złożyć kilka (co najmniej 2) organizacji pozarządowych lub innych podmiotów uprawnionych do aplikowania o środki w ramach Konkursu. 

Zasady

Zakres zadań publicznych możliwych do realizacji w ramach konkursu:

Obszar 1: Edukacja 

Celem działań w obszarze jest kompleksowe wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących. Celem w ramach podobszaru jest również wsparcie uczniów i studentów polskiego pochodzenia w dostępie do edukacji na poziomie wyższym. 

Obszar 2: Budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne 

Podstawowym beneficjentem i odbiorcą działań dofinansowywanych w ramach tego obszaru są Polonia i Polacy mieszkający poza granicami kraju, którzy dzięki realizowanym projektom zostaną wyposażeni w wiedzę, umiejętności i materiały umożliwiające im bycie „ambasadorami” polskości na świecie. 

Obszar 3: Rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie 

Celem działań w obszarze powinno być wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych poprzez podnoszenie efektywności ich działania, wzrost aktywności w życiu publicznym w krajach zamieszkania oraz popularyzowanie wiedzy o przysługujących im prawach. 

Obszar 4: Media polonijne 

Celem działań w obszarze jest zapewnienie Polonii oraz Polakom mieszkającym za granicą dostępu do polskojęzycznych mediów. W ramach tego obszaru realizowane mogą być projekty dotyczące wspierania funkcjonowania mediów (prasa, radio, telewizja, Internet) kierowanych do Polonii i Polaków mieszkających za granicą. Wskazane jest, aby zaplanowane działania dotyczyły rozwoju oraz poprawy jakości mediów, a także wspierania działań służących zwiększeniu liczby odbiorców. 

Obszar 5: Wydarzenia polonijne 

Celem działań w obszarze powinno być motywowanie polskich społeczności za granicą do realizacji wspólnych działań. W ramach obszaru wspierane będą wydarzenia służące integracji środowisk polonijnych, w szczególności wydarzeń związanych z promocją polskiej kultury i sportu wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. 

Obszar 6: Pomoc charytatywna 

Celem działań jest udzielenie wsparcia Polonii i Polakom za granicą, którzy znajdują się w trudnych warunkach bytowych. Pomoc możliwa jest wyłącznie w krajach i regionach świata określonych w poniższych podobszarach:

 

 • Pomoc dla Polaków na Wschodzie, w Ameryce Południowej i na Haiti

W ramach podobszaru możliwe jest m.in. finansowanie zakupu leków i sprzętu medycznego, pokrycia kosztów leczenia, pobytów leczniczych, artykułów pielęgnacyjnych i higienicznych oraz świadczeń pieniężnych. 

 

 • Akcje humanitarne

To między innymi organizacja wyjazdów ze wsparciem rzeczowym lub medycznym oraz budowanie sieci pomocowych. W przypadku tych działań istotnym kryterium oceny oferty jest zaangażowanie w działalność społeczną i wolontariat. Regiony, do których może być skierowany projekt to: Litwa, Białoruś, Ukraina, Łotwa, pozostałe kraje dawnego ZSRS. 

 

 • Wsparcie instytucji pomocy humanitarnej

W ramach podobszaru możliwe jest finansowanie hospicjów oraz innych instytucji niosących pomoc Polonii i Polakom za granicą znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Regiony do których może być skierowany projekt to: Litwa, Białoruś, Ukraina, Łotwa, pozostałe kraje dawnego ZSRS

Formalności aplikacyjne

GENERATOR OFERT  - aby złożyć ofertę w konkursie należy najpierw utworzyć konto w serwisie Witkac.pl lub zalogować się na istniejące konto organizacji.  

Dofinansowanie

Wysokość wnioskowanej dotacji wynosi: 

 • kwota minimalna: 10 tys. zł,
 • kwota maksymalna: 2 mln zł. niezależnie od obszaru, którego dotyczy zadanie publiczne.

Minimalny wkład własny to 5% wartości zadania publicznego. Wkład własny może obejmować: 

 • wkład finansowy i/lub
 • wkład niefinansowy (osobowy lub rzeczowy).

Budżet

W konkursie przeznaczono 52,5 mln zł na realizację zadań publicznych w 2022 r. w następujących obszarach wsparcia:

Edukacja - 23 500 000,00 zł

Budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne - 5 500 000,00 zł

Rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie - 9 000 000,00 zł

Media polonijne - 5 000 000,00 zł

Wydarzenia polonijne - 6 500 000,00 zł

Pomoc charytatywna - 3 000 000,00 zł

Dodatkowe informacje

konkursie możliwa jest realizacja zadań publicznych:

 • jednorocznych
 • dwuletnich obejmujących projekty realizowane w latach 2022 oraz 2023.

Warunki realizacji zadań publicznych określa Regulamin konkursu.

Ogłoszenie o konkursie.

Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać na adres dotacje@kprm.gov.pl z podaniem w tytule nazwy konkursu oraz nazwy organizacji. Została także uruchomiona infolinia pod numerem: 22 694 63 17 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.

#polonia #Polacyzagranicą #konkursgrantowy #wsparciepolonii

stopka strony