Pro defensione, pro historia

Ogólnopolski Konkurs Ofert


Program wspierający oddolne inicjatywy historyczne, patriotyczne i proobronne dla Polski - II edycja na lata 2022-23.

Cel

Głównym celem PDPH 2022-23 jest angażowanie obywateli i społeczności w oddolne inicjatywy obywatelskie w zakresie popularyzacji historii i postaw patriotycznych oraz szeroko pojętej aktywności proobronnej.

Cele szczegółowe programu:

  • zwiększenie liczby oddolnych inicjatyw społecznych w obszarze aktywności popularyzujących historię, postawy patriotyczne i działalność proobronną,
  • integracja społeczności lokalnych,
  • promocja i organizacja wolontariatu.

Kto może aplikować

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert projektowych w OKO 2022-23 są TYLKO grupy nieformalne.

Formalności aplikacyjne

Prawidłowe złożenie oferty musi nastąpić za pośrednictwem formularza google (google forms). Projektodawcy muszą zalogować się w Google czyli posiadać konto w tym serwisie. 
W ramach konkursów OKO 2022-23 nie należy przesyłać wersji papierowej oferty ani składać jej przez ePUAP.
W ramach konkursów OKO 2022-23 grupa nieformalna może złożyć tylko jedną ofertę w danym roku kalendarzowym.

Do oferty nie dołącza się załączników. Oferenci składać będą oświadczenia, z których wynika, że są podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w konkursie.

Dofinansowanie

Na realizację projektów organizator przekaże w formie zakupu towarów i usług wsparcie o wartości 162.000 złotych.
Wysokość wsparcia
W ramach OKO 2022-23 można otrzymać wsparcie projektowe o wartości od 2500 zł do 4500 zł.
Łączna kwota przeznaczona przez organizatora na wsparcie projektów to:

  • 90 000 zł dla OKO 2022 – minimum 20 projektów otrzyma wsparcie projektowe
  • 72 000 zł dla OKO 2023 – minimum 16 projektów otrzyma wsparcie projektowe

Wniesienie finansowego wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o konkursie.

Regulamin.

Strona internetowa programu Pro defensione, pro historia.

Strona programu na Facebooku.

Dodatkowe pytania i prośby o wyjaśnienia należy kierować na adres mailowy: prodefensione@gmail.com oraz za pośrednictwem infolinii pod numerem: +48 797 479 361.

#konkursofert #NIW #partiotyzm #prodefensione #prohistoria

stopka strony