Program Stypendialny Akcelerator


Udział w programie edukacyjno-rozwojowym, obóz wakacyjny, opieka mentora z Inter Cars oraz stypendium w wysokości 9000 zł dla uczniów techników i szkół branżowych zainteresowanych szeroko pojętą motoryzacją lub logistyką. 

Cel

Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie rozwoju naukowego, społecznego i zawodowego uczniów techników oraz szkół branżowych I i II stopnia. Intencją Programu jest wyłonienie beneficjentów, którym Fundacja zaoferuje zawarcie umów stypendialnych.

Kto może aplikować

Osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w przypadku osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, w szczególności z powodu niepełnoletniości, konieczne jest uzyskanie zgody przedstawiciela ustawowego), będące w dniu podpisania umowy stypendialnej uczniami klas 2, 3, 4 techników oraz wszystkich klas szkół branżowych I stopnia i II stopnia, którzy:

  • są ambitni, posiadają osiągnięcia oraz realizują pasje i zainteresowania związane z naukami ścisłymi, mechaniką samochodową, mechatroniką, elektroniką, automatyką, logistyką, informatyką i innymi dziedzinami związanymi z motoryzacją i logistyką;
  • są zaangażowani społecznie.

Zasady

Program podzielony jest na trzy etapy.

I etap 

  • 01.04.2024 r. – 30.04.2024 r. – nabór Wniosków; 
  • do 20.05.2024 r. – ogłoszenie wyników I etapu (informacja o wyłonieniu wnioskodawców zakwalifikowanych do II etapu); 

II etap 

  • 20.05.2024 r. – 31.05.2024 r. – termin na przekazanie prezentacji przez wnioskodawców zakwalifikowanych do II etapu; 
  • 12.07.2024 r. – ogłoszenie wyników II etapu (informacja o wyłonieniu wnioskodawców zaproszonych do zawarcia umowy stypendialnej); 

III etap 

  • realizacja Programu – rok szkolny 2024/2025;

W ramach realizacji Programu beneficjenci wezmą udział w zjeździe inaugurującym Program odbywającym się w Warszawie, zajęciach edukacyjnych i rozwojowych on-line i stacjonarnych oraz w obozie letnim Programu. Udział w programie edukacyjno-rozwojowym, w tym w zjeździe i obozie letnim jest dla beneficjentów obowiązkowy.

Formalności aplikacyjne

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek poprzez formularz aplikacyjny on-line za pośrednictwem strony Programu www.fundacja.intercars.eu/akcelerator

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem oraz przygotować wymagane załączniki wraz z podpisami.

Dofinansowanie

Wysokość stypendium wynosi 9000,00 zł brutto, wypłacanych w 10 równych ratach (po 900,00 zł brutto). Wypłata stypendium nastąpi w formie przelewu, po zawarciu umowy stypendialnej, pierwsza rata nie wcześniej niż we wrześniu 2024 roku.

#rozówj #stypendium #InterCars #technikum #szkołabranżowa #motoryzacja #logistyka #naukiścisłe #mechanika #mechanikasamochodowa #mechatronika #elektronika #automatyka #informatyka

stopka strony