Program Stypendialny Akcelerator


Udział w programie edukacyjno-rozwojowym, obóz wakacyjny, opieka mentora z Inter Cars oraz stypendium w wysokości 8000 zł dla uczniów techników i szkół branżowych zainteresowanych szeroko pojętą motoryzacją lub logistyką. 

Cel

Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie rozwoju naukowego, społecznego i zawodowego uczniów techników oraz szkół branżowych I i II stopnia. Intencją Programu jest wyłonienie 20 odpowiednich beneficjentów, którym Fundacja zaoferuje zawarcie umów stypendialnych.

Kto może aplikować

Osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w przypadku osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, w szczególności z powodu niepełnoletniości, konieczne jest uzyskanie zgody przedstawiciela ustawowego), będące w dniu podpisania umowy stypendialnej uczniami klas 2, 3, 4 techników oraz wszystkich klas szkół branżowych I stopnia i II stopnia, którzy:

  • są ambitni, posiadają osiągnięcia oraz realizują pasje i zainteresowania związane z naukami ścisłymi, mechaniką samochodową, mechatroniką, elektroniką, automatyką, logistyką, informatyką i innymi dziedzinami związanymi z motoryzacją i logistyką;
  • są zaangażowani społecznie.

Zasady

Program podzielony jest na trzy etapy.

I etap:
• 01.05.2023 r. - 31.05.2023 r. – nabór wniosków składanych poprzez formularz online;
• 01.06.2023 r. – 30.06.2023 r. – ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków;
• Do 30.06.2023 r. – informacja o wyłonieniu wnioskodawców zakwalifikowanych do II etapu (w liczbie max. 30);

II etap:
• 01.07.2023 r. – 21.07.2023 r. – termin na przekazanie prezentacji przez wnioskodawców zakwalifikowanych do II etapu;
• 22.07.2023 r. – 31.08.2023 r. – ocena formalna i merytoryczna prezentacji;
• Do 15.09.2023 r. – ogłoszenie wyników II etapu;

III etap:
• realizacja Programu – rok szkolny 2023/2024;
• 19-21.10.2023 -zjazd inaugurujący II edycję Programu;
• w okresie między 1.07.2024 a 31.08.2024 - obóz letni Programu, który będzie trwać minimum 5 a maximum 7 dni.

W ramach realizacji Programu beneficjenci wezmą udział w zjeździe inaugurującym Program odbywającym się w Warszawie, zajęciach edukacyjnych i rozwojowych on-line i stacjonarnych oraz w obozie letnim Programu. Udział w programie edukacyjno-rozwojowym, w tym w zjeździe i obozie letnim jest dla beneficjentów obowiązkowy.

Formalności aplikacyjne

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek poprzez formularz aplikacyjny on-line za pośrednictwem strony Programu www.fundacja.intercars.eu/akcelerator

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem oraz przygotować wymagane załączniki wraz z podpisami.

Dofinansowanie

Wysokość stypendium wynosi 8000,00 zł brutto, wypłacanych w 10 równych ratach (po 800,00 zł brutto). Wypłata stypendium nastąpi w formie przelewu, po zawarciu umowy stypendialnej, pierwsza rata nie wcześniej niż we wrześniu 2023 roku.

#rozówj #stypendium #InterCars #technikum #szkołabranżowa #motoryzacja #logistyka #naukiścisłe #mechanika #mechanikasamochodowa #mechatronika #elektronika #automatyka #informatyka

stopka strony