Granty -

Program Stypendialny Fundacji Santander


Trwa nabór do piątej edycji Programu Stypendialnego Fundacji Santander dla wybitnie zdolnej młodzieży.

Kto może aplikować

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się: uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych (w roku szkolnym 2022/2023) oraz szkół ponadpodstawowych.

O stypendium mogą się ubiegać: 

  • uczniowie, których średnia ocen w poprzednim roku szkolnym 2022/2023 wynosiła 4,75 i więcej;
  • uczniowie, których średnia ocen w poprzednim roku szkolnym 2022/2023 była niższa niż 4,75 (jednak nie niższa niż 4,00), ale mają inne szczególne osiągnięcia oraz sukcesy w działalności szkolnej lub pozaszkolnej.

Zasady

Wnioskujący wypełniając formularz aplikacyjny zaznacza tylko jedną kategorię, do której przypisany jest wiodący talent kandydata na stypendystę: 

  • Artysta. Do tej kategorii zalicza się np. aktorstwo, gra na instrumentach, muzyka, kompozytorstwo, malarstwo, śpiew, poezja, fotografia, twórczość literacka, rzeźbiarstwo, tkactwo artystyczne, ceramika, batik.
  • Sportowiec. Do tej kategorii zalicza się np. akrobatyka sportowa, biathlon, biegi, gimnastyka artystyczna i sportowa, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyjne, kolarstwo, lekkoatletyka, łyżwiarstwo, modelarstwo, narciarstwo, pływanie, snowboard, szachy, szermierka, taniec, tenis, wspinaczka sportowa, żeglarstwo.
  • Humanista. Do tej kategorii zalicza się np. j. polski, j. obce, historia, literatura, prawo, historia sztuki, psychologia, etyka, działania społeczne.
  • Naukowiec. Do tej kategorii zalicza się np. matematyka, informatyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, astronomia
  • Inne. Do tej kategorii zalicza się dyscypliny i talenty, które nie przynależą do żadnej z powyższych kategorii.

Formalności aplikacyjne

Wniosek o przyznanie stypendium składa pełnoletni uczeń lub w imieniu niepełnoletniego ucznia składa rodzic/opiekun prawny. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej.

Do dnia 5 września 2023 roku przedstawiciele Fundacji skontaktują się z 20 wybranymi kandydatami na stypendystów w celu uzupełnienia dokumentacji.

Decyzje o przyznaniu stypendiów zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji w dniu 23 września 2023 roku .

Dofinansowanie

Fundacja przyzna 20 stypendystom wyłonionym przez Komisję stypendium w wysokości 5.000,00 zł łącznie dla każdego stypendysty, podczas trwania roku szkolnego 2022/2023, płatne w comiesięcznych transzach po 500,00 zł przez dziesięć miesięcy. 

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o konkursie.

Regulamin.

Kontakt: 

Koordynator projektu: Wioletta Obuchowska tel. 22 534 17 26

#stypednia #uzdolnionamłodzież #fundacjasantander #programstypendialny

stopka strony