Granty -

Program Współpracy w Szkolnictwie Wyższym Unii Europejskiej oraz krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku


Dofinansowanie dla projektów wspierających struktury i efektywność edukacji akademickiej w krajach regionu Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz mobilność i współpracę akademicką UE-AKP.

EduLink jest pierwszym Programem Współpracy w Szkolnictwie Wyższym Unii Europejskiej oraz krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (UE–AKP).

Program ma na celu dalsze wspieranie budowania potencjału oraz integracji regionalnej w zakresie szkolnictwa wyższego. Cele te mają zostać osiągnięte dzięki sieciom instytucjonalnym, a także poprzez wspieranie wysokiej jakości systemu szkolnictwa wyższego, które odpowiada na potrzeby rynku pracy i jest zgodne ze społeczno-gospodarczymi priorytetami polityki rozwojowej dla regionu AKP.

Program wesprze przede wszystkim te projekty, które koncentrują się na następujących obszarach:
– dostęp do energii, wydajność i efektywność
– rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe

Program ma na celu poprawę wydajności instytucji szkolnictwa wyższego krajów AKP na dwóch istotnych, konstytutywnych poziomach:
1. Poziom zarządzania/ administrowania
2. Poziom akademicki

Oczekiwane wyniki realizacji programu EduLink:
– zwiększenie udziału planów rozwoju współpracy w szkolnictwie wyższym w polityce krajowej i regionalnej;
– zwiększenie międzyinstytucjonalnej współpracy pomiędzy uczelniami w krajach AKP oraz z uczelniami UE, w tym instytucji oferujących szkolenia dla nauczycieli, przyczyniające się do rozwiązywania regionalnych niedoborów kadry nauczycielskiej;
– poprawę zarządzania (w tym zarządzania finansowego) instytucji szkolnictwa wyższego krajów AKP;
– podnoszenie kwalifikacji kadry akademickiej krajów AKP;
– poprawa ram instytucjonalnych mająca przyczyniająca się do realizacji programów akademickich w instytucjach szkolnictwa wyższego krajów AKP.
– zwiększenie mobilności doktorantów i nauczycieli poprzez zapewnienie wspólnych programów;
– dostarczanie programów edukacyjnych przeznaczonych dla uczelni, wspierających kształcenie kadry o wysokich umiejętnościach, odpowiadającej zapotrzebowaniom krajowych i regionalnych rynków pracy;
– spełnienie wymogów odpowiednich krajowych lub regionalnych standardów zapewnienia jakości programów nauczania.

Całkowity budżet w ramach tego zaproszenia wynosi 23.300.000 euro.
Fundusze będą przyznawane przez dwóch fundatorów:
– 1. Europejski Fundusz Rozwoju (EFR, ang. EDF, European Development Fund): 18.300.000 euro (minimalna kwota dotacji – 200.000 euro, maksymalna – 500.000 euro)
– 2. Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (UE – Afryka Południowa): 5.000.000 euro (minimalna kwota dotacji – 500.000, maksymalna – 1.000.000 euro).

Finansowaniu będzie podlegać maksymalnie 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Kto może się ubiegać:
Publiczne lub prywatne instytucje szkolnictwa wyższego z krajów członkowskich AKP, w ramach funduszy określonych powyżej:
– 1. 80 krajów członkowskich AKP, 27 państw członkowskich UE, państwa członkowskie EFTA, kraje kandydujące do UE, kraje najsłabiej rozwinięte (ich listę sporządza ONZ), państwa członkowskie OECD/DAC.
– 2. 80 krajów członkowskich AKP, 27 państw członkowskich UE, państwa członkowskie EFTA, kraje kandydujące do UE, państwa członkowskie OECD/DAC, kraje Ameryki Łacińskiej, Azji, Azji Środkowej, Afryki Południowej

Partnerstwo będzie stanowić współpraca co najmniej trzech kwalifikujących się instytucji (co najmniej dwóch z krajów AKP).

Partnerów można szukać na stronie EduLink
Wytyczne i informacje znajdują się w przewodniku

Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął: 30 lipca 2012 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora

stopka strony