Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Priorytet 2a: dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych


Dotacja dla organizacji obywatelskich na działania obejmujące kompleksowe przygotowanie do utworzenia kapitału żelaznego.

Cel

Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.

Cele szczegółowe Programu to:

 • Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne;
 • Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym;
 • Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.

Zasady

Przedmiotem Konkursu  jest udzielenie dotacji na działania obejmujące  kompleksowe przygotowanie Wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego - środków majątkowych zgromadzone przez organizację, które są inwestowane oraz traktowane jako bezpieczny instrument do generowania dochodu na realizację celów statutowych oraz zapewnienie stabilności instytucjonalnej i organizacyjnej.

Dotacje w ramach konkursu nie mogą zostać przeznaczone na wpłatę do istniejącego lub nowotworzonego kapitału żelaznego lub na finansowanie działalności gospodarczej.

Przykładowe działania, które można sfinansować z dotacji:

 • Opracowanie  wieloletniego, kompleksowego programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego;
 • Opracowanie dokumentacji administracyjnej (systemu zarządzania kapitałem żelaznym wraz ze strukturą oraz procedurami, dokumentacji prawnej itp.);
 • Opracowanie strategii inwestycyjnej kapitału żelaznego;
 • Realizacja  działań,  które  pozwolą  rozpocząć pozyskanie  środków  dla  utworzenia kapitału żelaznego po zakończeniu etapu przygotowawczego, w tym między innymi: pozyskanie listów intencyjnych od potencjalnych darczyńców , przygotowanie do organizacji zbiórek publicznych, współfinansowania ze strony samorządów lub organizacji pozarządowych działających np. w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (fundacji korporacyjnych), itp.;
 • Realizację  działań  mających  na  celu  pozyskanie  partnerów  instytucjonalnych (zbudowania koalicji na rzecz kapitału żelaznego);
 • Realizację  działań  promocyjno-informacyjnych  związanych  z  przygotowaniem  do budowy  kapitału  żelaznego,  w  szczególności  upowszechniania  w  otoczeniu Wnioskodawcy informacji nt. znaczenia kapitału żelaznego i korzyści wynikających z jego utworzenia dla społeczności lokalnej;
 • Udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych oraz realizacja wizyt studyjnych, których tematyka związana jest z procesem przygotowania do budowania kapitałów żelaznych;
 • Przeprowadzenie wizyt studyjnych w organizacjach mających doświadczenie w procesie przygotowania do budowania kapitałów żelaznych.

Dotacje w ramach konkursu nie mogą zostać przeznaczone na wpłatę do istniejącego lub nowotworzonego kapitału żelaznego.

Termin realizacji działań: od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.

Kto może aplikować

O dotacje mogę się ubiegać:

 • organizacje pozarządowe;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  i  wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • koła gospodyń wiejskich;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz  przeznaczają  całość  dochodu  na  realizację  celów  statutowych.

Formalności aplikacyjne

Wnioski należy składać poprzez dedykowany Systemu Obsługi Dotacji, dostępny pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/

Dofinansowanie

Od 150 do 300 tys. zł. Limity dla roku - od 50 do 100 tys. zł.

Budżet

Budżet programu na rok 2023 wynosi 1 000 000 zł.

#PROO #NIW #NGO #Wsparcie #KapitałŻelazny

stopka strony