Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Priorytet 3: rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich


Dofinansowanie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu oraz realizacji działań statutowych przez lokalne organizacje strażnicze i media obywatelskie.

Cel

Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.

Cele szczegółowe Programu to:

  • Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne;
  • Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym;
  • Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.

Kto może aplikować

O dotacje mogą ubiegać się:

  • media obywatelskie;
  • organizacje strażnicze;
  • organizacje pozarządowe, które planują rozpoczęcie działalności prowadzonej przez media obywatelskie i organizacje strażnicze.

Zasady

Dofinansowanie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu oraz realizacji działań statutowych przez lokalne organizacje strażnicze i media obywatelskie, działające na rzecz tworzenia przestrzeni pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, monitorowania działań instytucji publicznych i prywatnych w duchu troski o dobro wspólne, w szczególności tam, gdzie podejmowane są decyzje lub stanowione jest prawo. Dotacje będą udzielane m. in. na:

  • wspieranie działań statutowych tych organizacji;
  • rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją;
  • wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

Termin realizacji działań od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

Formalności aplikacyjne

Organizacja może złożyć jeden wniosek poprzez dedykowany Systemu Obsługi Dotacji, dostępny pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/

Dofinansowanie

Od 100 do 200 tys. zł. Limity dla roku - od 50 do 100 tys. zł.

Budżet

Budżet programu na rok 2023 wynosi 2 000 000 zł.

#NGO #PROO #NIW #Media #WatchDog

stopka strony