Granty -

Staże w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym


Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oferuje płatne staże długoterminowe (5 miesięcy) i niepłatne staże krótkoterminowe (od 1 do 3 miesięcy).

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EESC) reprezentuje organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu. Mieści się w Brukseli. Młodym Europejczykom oferuje staże w kilkunastu departamentach – prawnym, finansowym, międzynarodowym, ekonomicznym, politycznym, komunikacyjnym, prasowym i innych. Paleta możliwości dla stażystów jest więc bardzo różnorodna.

Główne cele tych organizowanych przez Komitet staży to:
· uzupełnienie i zastosowanie w praktyce wiedzy nabytej przez stażystów w czasie studiów lub w pracy;
· dostarczenie stażystom praktycznej wiedzy na temat działania różnych departamentów EESC;
· umożliwienie stażystom zdobycia doświadczenia poprzez kontakty w ramach codziennej pracy.

Kto może aplikować:
Kandydaci muszą spełniać następujące wymagania:
 

  • być obywatelem UE, w wyjątkowych przypadkach akceptowane są także kandydatury spoza UE;
  • ukończyć co najmniej pierwszy etap studiów przed upływem terminu składania wniosków (na staże krótkoterminowe mogą aplikować studenci niespełniający tego wymogu);
  • mówić płynnie w jednym z oficjalnych języków UE i dobrze w drugim, jednym z nich musi być angielski lub francuski;
  • nie mieć doświadczenia pracy lub praktyk w unijnej instytucji trwającego dłużej niż 6 tygodni.


I. Staże długoterminowe
Staże długoterminowe trwają po pięć miesięcy i odbywają się dwa razy w roku: od 16 lutego do 15 lipca (staże wiosenne) oraz od 16 września do 15 lutego (staże jesienne). Na koniec każdy stażysta musi przedłożyć swojemu opiekunowi raport podsumowujący czynności wykonywane w trakcie stażu i zdobyte doświadczenie.

Stażystom przysługuje miesięczny grant w wysokości 1220 euro. Ponadto mogą uzyskać rekompensatę za podróż z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i z powrotem.

Terminy dla staży długoterminowych
30 września (staże wiosenne, odbywające się w okresie luty-lipiec)
31 marca (staże jesienne, odbywające się w okresie od września do lutego).

Aplikować można za pośrednictwem formularza online.

II. Staże krótkoterminowe
Pierwszeństwo mają kandydaci, dla których odbycie stażu o długości od jednego do trzech miesięcy w ramach studiów jest wymogiem niezbędnym do otrzymania dyplomu. Staże krótkoterminowe nie są płatne, mogą się odbywać w dowolnym czasie w ciągu roku. Aplikować można za pośrednictwem formularza online.
 

Więcej informacji 

#praktyki #staże #administracja #ue

stopka strony