Granty -

Stypendia Św. Mikołaja


Stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej..

Stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Program koordynuje Fundacja Świętego Mikołaja.  Cele
Celem programu jest finansowa pomoc uczniom szkół publicznych: podstawowych, gimnazjów, szkół średnich osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.Dofinansowane działania
Stypendium może być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z:
- wyżywieniem,
- zakwaterowaniem,
- zakupem podręczników i pomocy naukowych,
- dojazdem do szkoły,
- wycieczkami szkolnymi,
- udziałem w kołach naukowych,
- uczestnictwem w konkursach, olimpiadach i innych wydarzeniach edukacyjnych,
- udziałem w dodatkowych zajęciach i kursach i in.

Wysokość dofinansowania

Minimalna wysokość miesięcznej transzy Stypendium dla jednego Stypendysty wynosi:
- 200 zł (dwieście złotych) – w przypadku gdy Szkoła ma na swoim Subkoncie w dniu obrad komisji środki w wysokości min. 2000 zł,


- 100 zł (sto złotych) – w przypadku gdy Szkoła ma na swoim Subkoncie w dniu obrad komisji środki w wysokości 1000-1999 zł. W tym przypadku Szkoła ma obowiązek całość środków zgromadzonych na Subkoncie przeznaczyć na jedno stypendium.

- Maksymalna wysokość miesięcznej transzy Stypendium dla jednego Stypendysty może wynieść 500 zł (pięćset złotych).


- Wysokość rocznego Stypendium musi być wielokrotnością 50 zł.

Kto może składać wnioski
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie publicznych szkół podstawowych (wyłącznie klas V-VI), gimnazjów, szkół średnich, którzy mieszkają na terenie Polski.

O stypendia mogą ubiegać się wyłącznie uczniowie szkół, które przystąpiły do programu. Warunkiem uczestnictwa szkoły w programie jest podpisanie umowy z Fundacją Świętego Mikołaja.


Decyzja o przyznaniu stypendium jest podejmowana w oparciu o trzy kryteria :

- dochodowe (dochód na członka rodziny nie wyższy niż ustalona stawka - 1500 zł netto)
-uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższą niż: 4,4 w szkole podstawowej, 4,0 w szkole ponadpodstawowej. Jeśli uczeń przechodzi do szkoły wyższego stopnia, pod uwagę brana jest średnia ocen ze stopnia szkoły, którą ukończył w poprzednim roku;
- zaangażowanie społeczno-kulturalne (wolontariat, działalność na rzecz szkoły lub organizacji lokalnych, ekologicznych, harcerstwa, osiągnięcia w olimpiadach, zawodach sportowych, działalność artystyczna itp.).

Termin składania wniosków o stypendium dla uczniów upłynął: 20 września 2020 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.


Więcej informacji

stopka strony