Granty -

Stypendia Św. Mikołaja


Stypendia dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Cele

Celem programu jest finansowa pomoc uczniom szkół publicznych: podstawowych, szkół ponadpodstawowych osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym

Kto może aplikować

O Stypendia mogą ubiegać się uczniowie klas V–VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych, działających na terenie Polski, które przystąpiły do Programu.

Zasady

Uczeń może ubiegać się o przyznanie Stypendium, jeśli spełnia kryteria formalne:

  • miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 2000 zł,
  • uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższą niż: 4,4 w szkole
    podstawowej, 4,0 w szkole ponadpodstawowej,
  • złożył kompletny (z załącznikami) i podpisany Wniosek do 30 września 2023 r.

Formalności aplikacyjne

Uczeń ubiegający się o Stypendium wypełnia i wysyła elektronicznie Wniosek dostępny na portalu
www.stypendia.mikolaj.org.pl wraz z zeskanowanymi załącznikami, a następnie składa wydrukowany i
podpisany przez siebie (jeśli jest pełnoletni) lub przez rodzica Wniosek wraz z załącznikami do szkolnego
Koordynatora. Wniosek i załączniki powinny być wypełnione w języku polskim.

stopka strony