Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030


Jest to pierwszy w Polsce program, którego głównym celem jest rozwój edukacji dorosłych w formie uniwersytetów ludowych. Ten rządowy program dotacji dla organizacji sektora pozarządowego pozwoli tworzyć nowe i wspierać rozwój już istniejących uniwersytetów. Obecnie w Polsce działa kilkanaście uniwersytetów, zaś w Danii, która jest ich kolebką funkcjonuje ponad 70.

Czym jest Uniwersytet Ludowy?

Niepubliczna placówka edukacyjno-wychowawcza dla osób dorosłych (powyżej 18 roku życia), która:

  • działa w środowiskach wiejskich lub małych miast oraz tam, gdzie dostęp do innych form edukacji dorosłych czy rozwoju jest utrudniony,
  • świadczy usługi związane z niezawodową lub zawodową edukacją osób dorosłych,
  • najczęściej posiada bazę internatową,
  • głównym celem działalności jest podnoszenie kompetencji zarówno kluczowych (szczególnie społecznych i obywatelskich), jak i zawodowych oraz kształtowanie postaw obywatelskich.

Uniwersytety ludowe realizują swoje cele przez różnego rodzaju kursy dla osób dorosłych i w rocznym programie powinny z reguły uwzględniać przynajmniej jeden kurs długoterminowy (co najmniej 5 miesięczny) oraz kursy z sesjami internatowymi. 

Uniwersytety ludowe oferują swoim uczestnikom możliwość zespołowego doświadczania kultury i historii, a także umacniają poczucie przynależności do wspólnoty. To buduje w nich poczucie własnej wartości, zdolność podejmowania decyzji i odpowiedzialności za wspólnotę – fundament obywatelskiego zaangażowania. 

Kto może aplikować

  • organizacje pozarządowe,
  • instytucje kościelne jako organizacje pożytku publicznego,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
  • spółdzielnie socjalne,
  • koła gospodyń wiejskich.

Wniosek złożyć także może kilka organizacji tworząc grupę partnerską.

Zasady

Wsparcie finansowe w ramach programu obejmuje 4 priorytety:

Priorytet 1 – wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne. Środki pochodzące z programu posłużą podejmowaniu działań zarówno w odniesieniu do rozwoju instytucjonalnego, rozbudowy infrastruktury i zaplecza dydaktycznego oraz zatrudnienia pracowników, jak również dla realizacji swoich programów edukacyjnych.

Priorytet 2 – wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacja wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych.

Priorytet 3 – wsparcie sieci i porozumień uniwersytetów ludowych oraz upowszechnianie edukacji grundtvigiańskiej.

Priorytet 4 – wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych.

Formalności aplikacyjne

Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji dostępnego na stronie https://generator.niw.gov.pl/ 

Dofinansowanie

Maksymalna wysokość dotacji zależy od priorytetu i wynosi do 1 000 000 zł w priorytetach 1-3 oraz do 100 000 zł w priorytecie 4. Wkład własny nie jest wymagany. Dotacja  może być udzielana na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r.

Budżet

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wynosi łącznie  41 184 000,00  zł. 

 

#niw #szkoła #UniwersytetLudowy #EdukacjaDorosłych #Grundtvig

stopka strony