Wakacyjna AktywAKCJA


Wsparcie lokalnych społeczności w podejmowaniu działań sportowych, i/lub rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi aktywizujących dzieci i młodzież szkolną w czasie przerwy wakacyjnej: czerwiec - sierpień 2022 w tym także dzieci i młodzież szkolną pochodzenia ukraińskiego. 

Cel

Celami szczegółowymi Programu są: 

  • promocja aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież;
  • integracja młodzieży i dzieci z Polski i dzieci uchodźców z Ukrainy;
  • wsparcie lokalnych społeczności i instytucji;
  • walka ze skutkami epidemii negatywnie wpływającymi na aktywność i rozwój dzieci i młodzieży;
  • wparcie finansowe wartościowych inicjatyw społecznych.

Kto może aplikować

Szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze.

Zasady

Granty zostaną przyznane na realizację wybranych Projektów, które spełniają następujące kryteria:

  • skierowane są do lokalnej społeczności;
  • dotyczą działań aktywizujących dzieci i młodzież poprzez organizację inicjatyw sportowych i rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w trakcie przerwy wakacyjnej 2022;
  • dotyczą m.in. działań integrujących dzieci i młodzież szkolną z Polski i dzieci Uchodźców z Ukrainy;
  • mają zdefiniowany cel i konkretną grupę odbiorców, zaplanowane działania, rezultaty oraz określone i realne koszty realizacji;
  • są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Formalności aplikacyjne

Wniosek należy złożyć na formularzu dostępnym na stronie.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem.

Dofinansowanie

Wnioski należy składać o granty o wartości do 5 000 zł.

#wakacyjnaaktywakcja #wakacje2022 #działaniadladzieci #fundacjapfr

stopka strony