Wsparcie doraźne NGO - przeciwdziałanie skutkom covid-19


Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19. UWAGA: W związku z wykorzystaniem dostępnej alokacji środków w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19 nabór został wstrzymany 30 czerwca 2020 r. z możliwością wznowienia naboru.

Pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

Kto może ubiegać się o dotację
O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz kluby sportowe będące spółkami, które nie działają komercyjnie.

Rodzaje i kwoty dofinansowania
Wsparcie finansowe można uzyskać w ramach 2 priorytetów:

I. Priorytet 1 - Działania wspierające - przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych.
Maksymalna kwota dofinansowania: 50 000 zł.

II. Priorytet 2 - Bezpieczeństwo NGO
W ramach Priorytetu 2 wyróżniono 4 obszary:
1. przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w zastępstwie lub w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19 (nie dotyczy to zadań publicznych/ projektów realizowanych ramach Programów: PROO, FIO, ROHiS, Korpus Solidarności);
2. przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19;
3. zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji działań, o których mowa powyżej;
4. Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań, jeżeli środki finansowe przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.
Maksymalna kwota dofinansowania: 10 000 zł w każdym obszarze, maksymalnie 40 000 zł. Można aplikować w wybranym/ ych lub wszystkich obszarach.

Przykładowe zadania w ramach Priorytetu 1:
- zaopatrywanie  społeczności  lokalnej  w  materiały  związane  z zapobieganiem zarażeniom (np. szycie i dystrybucja masek, przygotowanie materiałów informacyjnych);
- organizacja  wolontariatu  w  społeczności  lokalnej  (np.  na  rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych, osób pozostających na kwarantannie, organizacja  i wspieranie pomocy sąsiedzkiej);
- zajęcia edukacyjne i aktywizacyjne dla dzieci, młodzieży (szkolenia internetowe, zajęcia pozaszkolne w formie zdalnej);
- organizacja  działań  w  społeczności  lokalnej  z  wykorzystaniem  Internetu  (życie publiczne,  działalność  religijna,  wspieranie  edukacji  online,  wspieranie  inicjatyw kulturalnych);
- wsparcie podmiotów administracji publicznej w realizacji zadań.

Przykładowe zadania w ramach 4 obszarów Priorytetu 2:
1. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w zastępstwie lub w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek epidemii, np.:
- organizacja  musiała  odwołać  szkolenia  stacjonarne, ale  chce  za  to przeprowadzić webinaria oraz opracować podręcznik – działania, których wcześniej nie zakładała;
- przygotowanie wirtualnej wycieczki;
- przygotowanie wirtualnego szkolenia;
- zorganizowanie koncertu w zamkniętym studio.
Działania muszą być realizowane w tym samym obszarze merytorycznym.
2. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonej na skutek COVID-19, np.:
- przeszkolenie osoby do prowadzenia księgowości (np. e-kurs księgowości);
- wynagrodzenia dla osób obecnie zatrudnionych w organizacji (dofinansowanie nie może obejmować nowych etatów);
- koszty  związane  ze  zleceniem  wykonania  zadań  na  zewnątrz  –  w  związku  z brakiem kadry/wolontariuszy;
3. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji działań, o których mowa w punkcie 1 i 2., m.in.:
- zakup laptopów, telefonów, drukarek do pracy w domu;
- zakup programów do webinariów.
4. Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań, jeżeli środki finansowe przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19: wynajem lokalu, czynsz, media itd. (we  wniosku powinno  znaleźć  się uzasadnienie  co  stało  się  ze  środkami zaplanowanymi na ten cel).

Nabór wniosków jest prowadzony do wykorzystania środków w ramach Programu lub do daty jego zakończenia, od 12 maja 2020 r. Wnioski są rozpatrywane na bieżąco.

Łączny budżet programu: 10 000 000 zł.

Jak aplikować
Wnioski składa się poprzez generator wniosków online.

Adres kontaktowy: covid@niw.gov.pl.

Więcej informacji