Granty -

Wybiegaj w przyszłość - program stypendialny


Ruszyła rekrutacja do I edycji Programu Stypendialnego “Wybiegaj w przyszłość”.

Cel

Wsparcie młodzieży, która wykazuje talent sportowy w wybranej konkurencji biegowej i pragnie go rozwijać. Program Stypendialny wspiera rozwój młodych talentów sportowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Stypendium sportowe w postaci środków pieniężnych będzie przyznawane za talent i zdolności we wszystkich biegowych, indywidualnych konkurencjach lekkoatletycznych, będących w programie mistrzostw kraju, rozgrywanych z licencją Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) dla danej kategorii wiekowej. 

Kto może aplikować

Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby fizyczne w wieku 14-17 lat, tj. urodzone w latach 2005 – 2008 (które w 2022 roku będą rywalizować w kategoriach U16 i U18), w imieniu których występują ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Zasady

Stypendysta jest zobowiązany w momencie starania się o stypendium do posiadania zdobytych wysokich lokat (miejsca 1-10) w swojej kategorii wiekowej na imprezach rangi mistrzowskiej na poziomie regionalnym, krajowym lub międzynarodowym w okresie nie wcześniejszym niż dwa lata od dnia złożenia wniosku. 

Przez cały okres pobierania Stypendium Stypendysta powinien posiadać status ucznia lub studenta. 

Kwalifikacja kandydatów do Programu odbywa się w oparciu o następujące kryteria: 

  • Wyniki sportowe,
  • Prezentacja kandydata we wniosku o przyznanie Stypendium,
  • Wyniki w nauce,
  • Sytuacja ekonomiczna rodziny.

Formalności aplikacyjne

Rodzic/opiekun prawny kandydata powinien obowiązkowo przedłożyć Fundacji następujące dokumenty: 

  • prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy,
  • krótki film prezentujący kandydata/tkę do stypendium,
  • zaświadczenie o średniej ocen kandydata za ostatni rok szkolny,
  • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie netto przypadającym na jednego członka rodziny.

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje, że wniosek nie będzie rozpatrywany ze względów formalnych. 

Strona internetowa oraz Regulamin Programu.

Budżet

W pierwszej edycji Programu Stypendialnego „WYBIEGAJ w PRZYSZŁOŚĆ”, Rada Programu Stypendialnego przyzna siedem stypendiów.

Wysokość Stypendium dla jednego Stypendysty wynosi 10 000 zł.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy (styczeń 2022 – październik 2022). 

Wyniki naboru do Programu ogłoszone zostaną do 31.12.2021. 

#stypendium #stypendiumsportowe #wybiegajwprzyszłość #przyszliolimpijczycy

stopka strony