Granty -

Wybiegaj w przyszłość - program stypendialny


Ruszyła rekrutacja do III edycji programu “Wybiegaj w przyszłość”. O stypendia starać się mogą młodzi biegacze, którzy chcieliby rozwijać swoje talenty.

Cel

Wsparcie młodzieży, która wykazuje talent sportowy w wybranej konkurencji biegowej i pragnie go rozwijać. Program Stypendialny wspiera rozwój młodych talentów sportowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Kto może aplikować

Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby fizyczne w wieku 14-19 lat, które  będą rywalizować w kategoriach U16, U18 i U20). W imieniu osób niepełnoletnich występują ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Zasady

Stypendysta jest zobowiązany w momencie starania się o stypendium do posiadania zdobytych wysokich lokat (miejsca 1-10) w swojej kategorii wiekowej na imprezach rangi mistrzowskiej na poziomie regionalnym, krajowym lub międzynarodowym w okresie nie wcześniejszym niż dwa lata od dnia złożenia wniosku. 

Przez cały okres pobierania Stypendium Stypendysta powinien posiadać status ucznia lub studenta. 

Kwalifikacja kandydatów do Programu odbywa się w oparciu o następujące kryteria: 

  • Wyniki sportowe,
  • Prezentacja kandydata we wniosku o przyznanie Stypendium,
  • Wyniki w nauce,
  • Sytuacja ekonomiczna rodziny.

Formalności aplikacyjne

Rodzic/opiekun prawny kandydata powinien obowiązkowo przedłożyć Fundacji następujące dokumenty: 

  • prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy,
  • krótki film prezentujący kandydata/tkę do stypendium,
  • zaświadczenie o średniej ocen kandydata za ostatni rok szkolny,
  • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny.

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje, że wniosek nie będzie rozpatrywany ze względów formalnych. 

Regulamin, formularz zgłoszeniowy i więcej informacji dostępnych jest na stronie Fundatora.

Dofinansowanie

Stypendium wynosi 600 - 1000 zł miesięcznie (U16 - 600 zł / miesięcznie; U18 - 800 zł / miesięcznie; U20 - 1000 zł / miesięcznie) i jest przyznawane na okres 10 miesięcy (od stycznia do października).

Ponadto każdy stypendysta otrzyma specjalny pakiet treningowy, wsparcie merytoryczne i możliwość udziału w imprezie biegowej organizowanej przez Fundatora. 

 

#stypendium #stypendiumsportowe #wybiegajwprzyszłość #przyszliolimpijczycy

stopka strony