Być kobietą - co to znaczy?


Jaka jest sytuacja kobiet w islamie, katolicyzmie, prawosławiu? Jak żyje się kobietom w Unii Europejskiej, a jak tym na Kaukazie: w Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji? Co to znaczy: równouprawnienie, a co kryje się pod pojęciem dyskryminacji ze względu na płeć? O tym wszystkim mogli rozmawiać uczestnicy tego projektu szkoleniowego – 24 osoby z 12 krajów.

W ciągu pięciu dni liderzy i pracownicy młodzieżowi nabyli wiedzę z zakresu nauczania o równouprawnieniu, przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, a także podstawowych Prawach Człowieka. Spotkanie było też okazją do wymiany poglądów, dobrych praktyk, doświadczeń – tym cenniejszych, że zbieranych pod różną szerokością geograficzną. Zastosowano ciekawe metody szkoleniowe: warsztaty, dyskusje, burze mózgów, debaty i gry symulacyjne, pracę w grupach, a także projekcje krótkich filmów i animacji, dotyczących tematyki dyskryminacji – często takie projekcje były przyczynkiem do naprawdę gorących debat. O to zresztą chodziło.

Niezwykle ważnym aspektem całego przedsięwzięcia była jego międzykulturowość. Była to więc nie tylko niezła szkoła równouprawnienia, ale też tolerancji i otwartości na drugiego człowieka.

stopka strony