Organizacje

ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej

Gdynia, Polska

ul. Wolności 61/2, 81-327

tel.: 503 330 703; (58) 354 70 20
email: fundacja.anteris@gmail.com
www: http://www.anteris.org.pl/

Celem Fundacji jest świadczenie i propagowanie pomocy prawnej dla osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących oraz kształtowanie i popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego w zakresie integracji społecznej.

Fundacja udziela wsparcia osobom z niepełnosprawnościami bez względu na stopień niepełnosprawności, opiekunom osób z niepełnosprawnościami, organizacjom i instytucjom działającym na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Pomaga również osobom potrzebującym, to jest dyskryminowanym ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, kolor skóry, narodowość, niepełnosprawność, płeć, wyznanie (w tym bezwyznaniowość), orientację seksualną, transpłciowość, wiek, przekonania polityczne, światopogląd, status społeczny i ekonomiczny, stan cywilny i rodzinny oraz osobom i grupom osób narażonych na społeczne wykluczenie, osobom i grupom osób będących w trudnej sytuacji życiowej, jak również ofiarom przemocy w rodzinie.

Fundacja poprzez edukację prawniczą zachęca osoby z niepełnosprawnościami do zakładania własnych organizacji, spółdzielni socjalnych czy własnej działalności gospodarczej. Fundacja prowadzi również działalność propagującą idee społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Fundacja zrealizowała projekt Baza Projektów/Programów Organizacji Pozarządowych. Baza PPOP zawiera informacje o organizacji realizującej projekt/program, tematyce projektu/programu, kwocie dofinansowania (dotacji), okresie realizacji oraz – co stanowi novum - informacje o rezultatach danego projektu/programu w postaci sporządzonych analiz, raportów z badań, podsumowań, wytycznych, publikacji. W Bazie PPOP udostępnione są również informacje o przeprowadzonych w związku z poszczególnymi projektami/programami ewentualnych kontrolach w organizacjach i ich wynikach.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

stopka strony