Organizacje

Biuro Rozwoju Kompetencji

Lublin, Polska

ul. Sowińskiego 12/6, 20-040

tel.: 81 537 50 70
email: brk@umcs.pl
www: http://www.brk.umcs.pl

Powstanie Biura Rozwoju Kompetencji podyktowane jest dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku pracy, oczekiwaniami pracodawców względem absolwentów szkół wyższych w zakresie posiadanych przez nich kompetencji a także koniecznością budowania wizerunku uczelni otwartej dla przedstawicieli środowiska pozaakademickiego, dzielącej się wiedzą i gotowej do współpracy nie tylko na płaszczyźnie naukowej, ale również praktycznej, zaangażowanej w budowanie gospodarki opartej na wiedzy, wykorzystującej naukę i wiedzę w procesie rozwoju jednostki i społeczeństwa.

stopka strony