Organizacje

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Warszawa, Polska

ul. Przemysłowa 30/32, 00-450

tel.: (22) 583 66 00
email: rpd@brpd.gov.pl
www: http://www.brpd.gov.pl

Działania Rzecznika skierowane mogą być do wszystkich organów władzy publicznej, samorządów terytorialnych, instytucji rządowych i organizacji pozarządowych, do których Rzecznik może zwrócić się o złożenie wyjaśnień i udzielenie niezbędnych informacji, podjęcie przez nie działań na rzecz dziecka, zgodnie z zakresem ich kompetencji, wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą bądź o wydanie lub zmianą innych aktów prawnych. Rzecznik zajmuje się przypadkami indywidualnymi, jeśli nie zostały one wcześniej rozwiązane we właściwy sposób mimo, że wykorzystano dostępne możliwości prawne. Interweniuje on w sytuacji, kiedy dotychczasowe procedury okazały się nieskuteczne bądź ich zaniechano.

The Children's Ombudsman Bureau
The Ombudsman's works closely with the public authorities, organisations and institutions from whom it may request an explanation for any action undertaken by that institution aimed at benifitting children. The Ombudsman is empowered to take legislative action or to issue or alter existing legal regulations. The Ombudsman acts on its own initiative, paying special attention to information which points to a possible violation of a child's rights or welfare.

stopka strony