Organizacje

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Mielec, Polska

ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300

tel.: (17) 788 51 94; 17 788 51 95
email: ckp@ckp.edu.pl
www: http://www.ckp.edu.pl

Do zadań Centrum Kształcenia Praktycznego należy:
- prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania danego zawodu,
- prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie przysposobienia do pracy dla uczniów gimnazjów,
- doskonalenie nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu, w zakresie nowoczesnych technik i technologii,
- prowadzenie kursów umożliwiających uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych,
- prowadzenie zajęć uzupełniających w zakresie nauki zawodu dla młodocianych,
- kształcenie w formie modułowej, zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu lub profilu kształcenia ogólnozawodowego,
- prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia umożliwiającego spełnienie obowiązku nauki.

stopka strony