Organizacje

FIN-NET

Warszawa,

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380

tel.: +48 22 48 68 180
email: arbiter@zbp.pl
www: https://www.zbp.pl/

Rzecznik Finansowy, Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich, Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego. FIN-NET jest siecią pozasądowych organów mających siedzibę w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. krajach Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów z zakresu usług finansowych. Spory, będące w zainteresowaniu instytucji ADR, dotyczą skarg konsumentów na działalność banków, ubezpieczycieli, firm inwestycyjnych oraz innych przedsiębiorców finansowych. W ramach FIN-NET krajowe organy rozwiązujące spory podejmują współpracę w celu zapewnienia konsumentom łatwego dostępu do procedur pozasądowego rozwiązywania sporów transgranicznych. Za pośrednictwem FIN-NET członkowie otrzymują bieżące informacje na temat toczących się prac Komisji Europejskiej w zakresie ochrony konsumentów oraz usług finansowych. 

stopka strony