Organizacje

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Lublin, Polska

Ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076

tel.: 81 534 70 04
email: biuro@flop.lublin.pl
www: http://www.flop.lublin.pl/

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) jest organizacją parasolową skupiającą 46 organizacji pozarządowych z Lublina i terenu woj. lubelskiego (stan 02.06.2014 r.).
Podstawowym celem FLOP jest utrwalanie i rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze woj. lubelskiego oraz podejmowanie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć.
Do zadań FLOP należą w szczególności:
- współtworzenie wizji wszechstronnego rozwoju Miasta Lublina i regionu oraz ich miejsca w Polsce, Europie i świecie,
- tworzenie dobrych warunków rozwoju inicjatyw społecznych,
- podejmowanie działań zmierzających do wypracowania płaszczyzn i zasad współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną,
- tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych wspomagających rodzące się i istniejące inicjatywy społeczne,
- tworzenie banku informacyjnego o inicjatywach społecznych oraz rozpowszechnianie tych informacji,
- integrowanie środowisk organizacji pozarządowych,
- podejmowanie inicjatyw i kształtowanie forum publicznej dyskusji nad dobrem wspólnym,
- promocja wspólnych działań i życia stowarzyszeniowego oraz wspólnotowego,
- inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i innych osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- promowanie i wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,
- monitoring i rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych,
- wzajemna pomoc i integracja członków Forum.