Organizacje

Fundacja Agory

Warszawa, Polska

ul. Czerska 8/10, 00-732

tel.: (22) 555 52 63
email: fundacja@agora.pl
www: http://www.fundacjaagory.pl/

Celami Fundacji są:
-prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci
-realizacja programów stypendialnych dla dzieci z regionów zagrożonych bezrobociem
-propagowanie postaw obywatelskich i zasad demokratycznego państwa prawa, w tym postaw antykorupcyjnych w życiu publicznym
-stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych, prospołecznych, patriotycznych
-stwarzanie i propagowanie warunków rozwoju samorządności, w tym kształtowanie odpowiednich form sprawowania władzy na szczeblu gminy, powiatu, województwa
-wspieranie przedsięwzięć kulturalnych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
-finansowanie kosztów leczenia dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia
-organizowanie i finansowanie zakupu niezbędnego sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych dla ratowania zdrowia i życia
-organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu krzewienie edukacji, kultury, poprawę funkcjonowania instytucji publicznych, zmiany świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i antykorupcyjnych
-finansowanie nagrody literackiej NIKE i kwartalnika "Zeszyty Literackie".

stopka strony