Organizacje

Fundacja "Dobry Duszek"

Radom, Polska

Mokra 2, 26-610

tel.: 48 369 02 84
email: biuro@fundacjadobryduszek.pl
www: https://www.fundacjadobryduszek.pl

Fundacja działa na rzecz zwalczania problemu niedożywienia wśród dzieci i młodzieży, udziela pomocy społecznej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, promuje aktywizację i reaktywizacje zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz udziela pomocy postpenitencjarnej byłym więźniom. Organizacja realizuje program dożywiania dzieci i młodzieży, prowadzi obozy letnie dla dzieci i młodzieży oraz funduje im stypendia.

stopka strony