Organizacje

Fundacja Fenix-Powstań do Życia

Wodzisław, Polska

ul. P. Pośpiecha 1A, 44-300

tel.: 603775900
email: fenixterapia@op.pl
www: http://powstandozycia.pl/

Fundacja "Fenix-Powstań do Życia" prowadzi działalność statutową na rzecz:
- dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, tj. z rodzin które nie zaspokajają podstawowych potrzeb psychicznych i bytowych dzieci i młodzieży, zaniedbując je uczuciowo, wychowawczo, edukacyjnie i bytowo,
- osób uzależnionych od alkoholu,
- osób współuzależnionych,
- rodzin osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.

Celem Fundacji jest działalność wychowawcza, oświatowa, terapeutyczna i profilaktyczna oraz o charakterze pomocy społecznej wobec dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk patologicznych i rodzin dysfunkcyjnych. Działalność ta ma umożliwić młodym ludziom osiągnięcie dojrzałej, odpowiedzialnej, wartościowej społecznie dorosłości, przygotować ich do godnego życia dorosłego zarówno od strony osobistej jak i społecznej, a przez to zmniejszyć natężenie zjawiska „dzieci ulicy”, młodych ludzi bezdomnych, bezrobotnych, schodzących na drogę patologii społecznej, (alkoholizmu, narkomanii, prostytucji, przestępczości).

Fundacja "Fenix-Powstań do Życia" poszukuje organizacji krajowych i zagranicznych, które zajmują się podobną dziedziną działalności, w odniesienie do dzieci i młodzieży w wieku 13-30 lat.