Organizacje

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

Brzozów, Polska

ul. Legionistów 20, 36-200

tel.: 886-121-202
email: kontakt@fpd.org.pl
www: http://fpd.org.pl

Misją Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Według statutu celami Fundacji jest pomoc żywnościowa, materialna, edukacyjna, medyczna i prawna dla dzieci i młodzieży, które w swoim środowisku rodzinnym i społecznym nie znajdują należytego oparcia i zrozumienia, a ponadto dotknięte są przemocą, problemem alkoholowym w rodzinie, trudną sytuacją materialną, chorobą. Fundacja dofinansowuje i refunduje leczenie, rehabilitację dzieci chorych i niepełnosprawnych, obsługuje dla nich subkonta, organizuje koncerty charytatywne i zbiórki. Organizacja poszerzyła działania o zajęcia, warsztaty z dziećmi: edukacyjne, terapeutyczne, rozwojowe, artystyczne, sportowe itp., a także wyjazdy edukacyjne, z których korzystają tez dzieci i młodzież ze społeczności lokalnej.