Organizacje

Gdańska Fundacja Pomocy Dzieciom

Gdańsk, Polska

Al. Grunwaldzka 5, 80-236

tel.: 509 449 075
email: kontakt@zyrafiaosada.pl
www: https://gdanskafundacjapomocydzieciom.wordpress.com/

Do głównych zadań Gdańskiej Fundacji Pomocy dzieciom należy: przeciwdziałanie procesom marginalizacji zagrożonych wykluczeniem grup społecznych, w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych patologią społeczną oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, rynku pracy, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz rozwijanie kluczowych kompetencji warunkujących rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy i aktywności kapitału ludzkiego. Organizacja działa również na rzecz rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Zasięg działania: ogolnopolski


stopka strony