Organizacje

Instytut Wiedzy i Kompetencji

Gdynia, Polska

Mikołaja Reja 5/7, 81-441


email: monika.formanska@gmail.com
www: instytutwiedzy.pl

Celem Fundacji jest działalność promocyjna, terapeutyczna, edukacyjna i kulturalno-oświatowa, ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów: 

  • przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom patologii społecznej, dyskryminacji, marginalizacji i wykluczenia społecznego osób i grup społecznych,
  • propagowanie idei równości szans społecznych i edukacyjnych,
  • wspieranie wszechstronnego i świadomego rozwoju człowieka,
  • propagowanie zdrowych form życia,
  • wspieranie inicjatyw gospodarczych,
  • propagowanie idei przedsiębiorczości.
stopka strony