Organizacje

Małopolskie Stowarzyszenie Skała

Kraków, Polska

ul. Nawojki 9, 30-072

tel.: 12 626 80 80
email: skala.krakow@gmail.com
www: https://akademikskala.wordpress.com/about/

Małopolskie Stowarzyszenie Skała jest organizacją pożytku publicznego. Stowarzyszenie stawia sobie za cel wspieranie edukacji młodzieży poprzez organizowanie zajęć pozaszkolnych, wyjazdów wakacyjnych, kursów przedmiotowych oraz wykładów.

Wiele przedsięwzięć stowarzyszenia skupia się wokół problematyki wzbogacania kultury, organizacji czasu wolnego młodzieży, woluntariatu rozumianego jako bezinteresowna pomoc osobom samotnym, ubogim, środowiskowo zaniedbanym. Stowarzyszenie corocznie organizuje wyjazdy dla młodzieży połączone z nauką języka, wolontariatem i uwrażliwieniem młodych na problemy innych środowisk. Stowarzyszenie organizuje również kursy kształcenia ustawicznego mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących i studentów. Dodatkowo organizacja sprawuje pieczę nad ośrodkami kultury, biblioteką oraz klubami zrzeszającymi młodzież.

stopka strony