Organizacje

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Warszawa, Polska

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

tel.: +48222-500-108
email: info@mrpips.gov.pl
www: http://www.mrpips.gov.pl

W skład Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z działu administracji rządowej  „zabezpieczenie społeczne” i "rodzina".

Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy:

 • ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego;
 • funduszy emerytalnych;
 • pomocy  społecznej i świadczeń dla  osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej;
 • przeciwdziałania patologiom;
 • rządowych programów w zakresie pomocy społecznej, w szczególności dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej   i społecznej,  a także  dla  grup  zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 • ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej;
 • kombatantów i osób represjonowanych;
 • koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych


Dział rodzina obejmuje sprawy:

 • uwarunkowań demograficznych w kraju,
 • opieki nad dzieckiem do lat 3,
 • ochrony i wspierania rodziny z dziećmi na utrzymaniu, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej,
 • rozwoju systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem,
 • koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny i dziecka,
 • współpracy międzynarodowej dotyczącej realizacji i ochrony praw rodziny i dziecka.

stopka strony