Organizacje

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Warszawa, Polska

Trzech Krzyży 3/5, 00-507

tel.: +48 222 500 123
email: kancelaria@mrpit.gov.pl
www: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia

Obszary działalności Ministerstwa to: gospodarka, praca, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, a także turystyka.

Dział gospodarka obejmuje sprawy:

 • gospodarki, w tym konkurencyjności gospodarki,
 • współpracy gospodarczej z zagranicą,
 • oceny zgodności, miar i probiernictwa,
 • własności przemysłowej,
 • innowacyjności,
 • działalności gospodarczej,
 • promocji gospodarki polskiej w kraju i za granicą oraz
 • współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego.

Dział praca obejmuje sprawy:

 • zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
 • stosunków pracy i warunków pracy,
 • wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,
 • zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych,
 • związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo obejmuje sprawy:

 • nadzoru architektoniczno-budowlanego,
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • geodezji i kartografii,
 • rewitalizacji, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2 Ustawy z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej,
 • wspierania mieszkalnictwa,
 • gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa,
 • infrastruktury komunalnej, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • rodzinnych ogrodów działkowych,
 • infrastruktury informacji przestrzennej.

Dział turystyka obejmuje sprawy:

 • zagospodarowania turystycznego kraju oraz
 • mechanizmów regulacji rynku turystycznego.

 

stopka strony